ข้อมูลผู้บันทึก

วิเคราะห์ความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ทั้งนี้ ท่านสามารถเรียกดูความสอดคล้องของหน่วยงานของท่านกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) (WHO) ที่ท่านได้ยืนยันความเกี่ยวข้อง ได้จากที่นี่ >>>
ความสอดคล้องของหน่วยงานกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) (WHO)

เลือกปัจจัย (F) ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (FVCT) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้อง (อย่างน้อย 1 ปัจจัย (F))