สรุปแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่ส่วนราชการจัดทำแล้วเสร็จหรืออยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลของเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูล (เพื่อการติดต่อประสานงาน)

หมายเหตุ : กรณีที่หน่วยงานของท่านยังไม่ได้นำเข้ารายละเอียดของแผนข้างต้นเข้าในระบบ eMENSCR สามารถนำเข้าได้โดย >>> Click ที่นี่