พื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์
“โคก หนอง นา โมเดล”

สมัครเข้าร่วมโครงการ
๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่

วงเงินกู้ 1,000,000 ล้านบาท

กู้แล้ว 338,761 ล้านบาท

คณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบวงเงิน 386,786 ล้านบาท

กู้แล้ว 338,761 ล้านบาท

เบิกจ่ายแล้ว 295,935.4 ล้านบาท

อายุเฉลี่ย 5.52 ปี

ต้นทุนเฉลี่ย 1.35 %

แผน 1 การแพทย์/สาธารณสุข

วงเงินภายใต้ พ.ร.ก. 45,000 ล้านบาท

คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 102 ล้านบาท
ยังไม่เบิกจ่าย

การแพทย์/สาธารณสุข 102 ล้านบาท
- ลบ. (0%) 0%

แผน 2 การช่วยเหลือเยียวยา

วงเงินภายใต้ พ.ร.ก. 555,000 ล้านบาท

คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 344,735 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว 295,535.354 ล้านบาท

เยียวยาประชาชน 170,000 ล้านบาท
159,583.940 ลบ. 94%
ช่วยเหลือเกษตรกร 150,000 ล้านบาท
112,720.950 ลบ. 75%
เยียวยากลุ่มเปราะบาง 20,345 ล้านบาท
20,153.991 ลบ. 99%
ช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3,493 ล้านบาท
3,076.473 ลบ. 88%
ชดเชยรายได้ลูกจ้าง 897 ล้านบาท
0 ลบ. 0%

แผน 3 ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

วงเงินภายใต้ พ.ร.ก. 400,000 ล้านบาท

คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 41,949 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว 400.032 ล้านบาท

พลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 926 ล้านบาท
0 ลบ. 0%
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและชุมชน 14,594 ล้านบาท
0 ลบ. 0%
ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน 26,429 14,594 ล้านบาท
400.032 ลบ. 2%

ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563

Authors