สรุปโครงการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

1. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อนุมัติ 5.6%

กรอบวงเงิน  45,000 ล้านบาท

วงเงินที่อนุมัติแล้ว  2,555.4962 ล้านบาท

ผลเบิกจ่าย  0 ล้านบาท

2. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ

อนุมัติ 65.88%

กรอบวงเงิน 555,000 ล้านบาท

วงเงินที่อนุมัติแล้ว  365,657.72 ล้านบาท

ผลเบิกจ่าย  303,627.64 ล้านบาท

3. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อนุมัติ 30%

กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท

วงเงินที่อนุมัติแล้ว  120,053.383 ล้านบาท

ผลเบิกจ่าย  2,671.4304 ล้านบาท

ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นในรอบแรก

0
โครงการ
0
ล้านบาท

แผนงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

0
ล้านบาท
0
โครงการ

แผนงานสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

0
ล้านบาท
0
โครงการ

แผนงานกระตุ้นอุปโภค บริโภค และกระตุ้นการท่องเที่ยว

0
ล้านบาท
0
โครงการ

สรุปข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (project Brief) ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ

0
โครงการ
0
ล้านบาท

แผนงานที่ 3.1

0
ล้านบาท
0
โครงการ

แผนงานที่ 3.2

0
ล้านบาท
0
โครงการ

แผนงานที่ 3.3

0
ล้านบาท
0
โครงการ

แผนงานที่ 3.4

0
ล้านบาท
0
โครงการ

สรุปการกู้เงินตามพระราชกำหนดฯ

วงเงินกู้ 1,000,000 ล้านบาท

กู้แล้ว 338,761 ล้านบาท

คณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบวงเงิน 386,786 ล้านบาท

กู้แล้ว 338,761 ล้านบาท

เบิกจ่ายแล้ว 295,935.4 ล้านบาท

แผน 1 การแพทย์/สาธารณสุข

วงเงินภายใต้ พ.ร.ก. 45,000 ล้านบาท

คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 102 ล้านบาท
ยังไม่เบิกจ่าย

การแพทย์/สาธารณสุข 102 ล้านบาท
- ลบ. (0%) 0%

แผน 2 การช่วยเหลือเยียวยา

วงเงินภายใต้ พ.ร.ก. 555,000 ล้านบาท

คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 344,735 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว 295,535.354 ล้านบาท

เยียวยาประชาชน 170,000 ล้านบาท
159,583.940 ลบ. 94%
ช่วยเหลือเกษตรกร 150,000 ล้านบาท
112,720.950 ลบ. 75%
เยียวยากลุ่มเปราะบาง 20,345 ล้านบาท
20,153.991 ลบ. 99%
ช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3,493 ล้านบาท
3,076.473 ลบ. 88%
ชดเชยรายได้ลูกจ้าง 897 ล้านบาท
0 ลบ. 0%

แผน 3 ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

วงเงินภายใต้ พ.ร.ก. 400,000 ล้านบาท

คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 41,949 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว 400.032 ล้านบาท

พลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 926 ล้านบาท
0 ลบ. 0%
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและชุมชน 14,594 ล้านบาท
0 ลบ. 0%
ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน 26,429 14,594 ล้านบาท
400.032 ลบ. 2%

ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563

เรื่องราวที่น่าสนใจ

พื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์
“โคก หนอง นา โมเดล”

สมัครเข้าร่วมโครงการ
๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่

ลงทะเบียนโครงการ
“คนละครึ่ง”

Authors