โครงการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

ชื่อโครงการหน่วยงานรับผิดชอบวงเงินอนุมัติ (บาท)รายละเอียด
โครงการกินก็ได้ขายก็ดีเลี้ยงปลาดุกยุค โควิด - 19 จังหวัดกาฬสินธุ์ 128,800 รายละเอียด
การฝึกอบรมการทำกระเป๋าไม้ไผ่กลุ่มพัฒนาอาชีพฝีมือ บ้านหินสอ หมู่ที่ 6 ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลยจังหวัดเลย 141,700 รายละเอียด
การฝึกอบรมการทำน้ำเต้าเงินน้ำเต้าทองบ้านไฮตาก หมู่ที่ 2 ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลยจังหวัดเลย 143,800 รายละเอียด
เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีจังหวัดชัยนาท 162,400 รายละเอียด
พัฒนาศักยภาพและเพิ่มมูลค่าการผลิตเมล่อนจังหวัดชัยนาท 189,960 รายละเอียด
เพาะเห็ดจากวัตถุดิบเดิม และวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเพื่อการลดต้นทุนการผลิตก้อนเห็ดจังหวัดชัยนาท 200,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดกาฬสินธุ์ 200,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จังหวัดอุทัยธานี 213,000 รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมมาตรการช่วยเหลือจากผลกระทบโรคระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 237,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการทอผ้าซาโอริจังหวัดกาฬสินธุ์ 242,300 รายละเอียด
โครงการพัฒนาผู้ประกอบอาหารไทย(Thai Chef) เพื่อรองรับการบริการการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ตามวิถีใหม่ New Normalจังหวัดแม่ฮ่องสอน 291,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่ามะพร้าวตลอดหวงโซ่อุปทาน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยองกรมส่งเสริมการเกษตร 309,000 รายละเอียด
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 357,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรกรมส่งเสริมการเกษตร 363,670 รายละเอียด
โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สวนทุเรียนนนทบุรีอย่างยั่งยืนจังหวัดนนทบุรี 370,700 รายละเอียด
พัฒนาตลาดสินค้าออนไลน์ของเครือข่ายชมรมคนพิการจังหวัดลำปางจังหวัดลำปาง 422,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอจังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูน 433,000 รายละเอียด
โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 457,600 รายละเอียด
โครงการขยายโอกาสในการสร้างอาชีพใหม่ให้กับแรงงานนอกระบบจังหวัดสมุทรปราการ 485,000 รายละเอียด
กิจกรรม สร้างตลาดออนไลน์ด้วยการจัดทำเว็บไซต์ และประมวลผลบน Platform Line OA ในความปกติใหม่ (New Normal) และเพื่อช่วยส่งเสริมการขายให้กับผู้ประกอบการในสถานการณ์ COVID-19จังหวัดเลย 500,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 500,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal)กรมการจัดหางาน 521,850 รายละเอียด
ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกอุยร่วมกับปลานิลแบบครบวงจรจังหวัดสิงห์บุรี 523,200 รายละเอียด
พัฒนาผ้าทอละว้า บ้านตุน หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 531,785 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระกรมปศุสัตว์ 545,900 รายละเอียด
แปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 554,700 รายละเอียด
โครงการจัดการอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อจังหวัดยโสธร 584,200 รายละเอียด
ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาการตลาดเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ 593,200 รายละเอียด
โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ชุมชนบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง 600,000 รายละเอียด
โครงการยกระดับเศรษฐกิจน่านสู่นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ : พัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชน 620,000 รายละเอียด
โครงการทอผ้าภูมิปัญญาปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรี 620,300 รายละเอียด
ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชัณโรงและแปรรูปผลิตภัณฑ์ชัณโรงเพื่อสุขภาพกรมการพัฒนาชุมชน 640,000 รายละเอียด
โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเพิ่มรายได้เสริมในครัวเรือนกรมปศุสัตว์ 668,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ไก่ดำแบบครบวงจรจังหวัดพิษณุโลกกรมปศุสัตว์ 734,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยเชิงการค้าในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่กรมส่งเสริมการเกษตร 844,450 รายละเอียด
โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตจังหวัดมหาสารคาม 854,600 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อการพึ่งพาตนเองในพื้นที่จัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินท้องที่ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลา 885,200 รายละเอียด
โครงการจ้างแรงงาน เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดอุตรดิตถ์ 894,240 รายละเอียด
โครงการพัฒนายกระดับการผลิตผ้าใยกล้วยจังหวัดปทุมธานี 895,100 รายละเอียด
โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมงการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินจังหวัดเลย 900,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้นเพิ่มรายได้เร่งด่วนให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019จังหวัดยะลา 920,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้จังหวัดแม่ฮ่องสอน 921,910 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการผลิตกาแฟกรมส่งเสริมการเกษตร 958,415 รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพื่อจำหน่ายจังหวัดเลย 978,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการให้บริการการท่องเที่ยวบนชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)สถาบันวิทยาลัยชุมชน 1,000,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองสู่นวัติวิถีที่ยั่งยืนต้นแบบกรมปศุสัตว์ 1,000,000 รายละเอียด
ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนตามฐานวิถีชีวิตใหม่ "New Normal"จังหวัดลำพูน 1,000,000 รายละเอียด
โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ) ห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดร้อยเอ็ด 1,000,000 รายละเอียด
หมู่บ้านต้นแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพจังหวัดศรีสะเกษ 1,000,000 รายละเอียด
โครงการแปรรูปกล้วยแปรรูปจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนจังหวัดพังงา 1,000,000 รายละเอียด
โครงการสร้างอาชีพรายได้และพัฒนามาตรฐานบริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2564 จังหวัดกาฬสินธุ์ 1,000,000 รายละเอียด
ธนาคารสัตว์น้ำประจำหนองสาหร่ายจังหวัดสิงห์บุรี 1,028,000 รายละเอียด
ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกจังหวัดมุกดาหาร 1,028,100 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี 1,033,760 รายละเอียด
โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสร้างอาชีพ (Agro-tourism for building sustainable career)จังหวัดนครราชสีมา 1,051,449 รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดกระบือให้เกษตรกรจังหวัดเลย 1,060,500 รายละเอียด
โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคมจังหวัดหนองคาย 1,070,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการประกอบอาชีพและการมีงานทำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1,082,500 รายละเอียด
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตรและสินค้าชุมชนเพื่อการตลาดออนไลน์ ด้วยแนวทาง New normalสถาบันวิทยาลัยชุมชน 1,103,105 รายละเอียด
โครงการ “ไข่เลี้ยงคน คนเลี้ยงไก่ ห่างไกลโควิด”กรมปศุสัตว์ 1,112,000 รายละเอียด
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี 1,184,000 รายละเอียด
โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มหาวิทยาลัย มหิดล 1,200,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ เพื่อฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด - 19 ให้มีรายได้ที่มั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี จังหวัดมหาสารคาม 1,200,000 รายละเอียด
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ และแหล่งทำการประมงซั้ง ปะการังเทียมพื้นบ้านจังหวัดระนอง 1,244,000 รายละเอียด
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวปลอดภัยแบบครบวงจร และการลดต้นทุนการผลิตข้าวจังหวัดนนทบุรี 1,265,175 รายละเอียด
ยกระดับการผลิตผักปลอดภัยและได้มาตรฐานจังหวัดเพชรบุรี 1,300,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวคุณภาพจังหวัดกระบี่จังหวัดกระบี่ 1,300,000 รายละเอียด
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ คน ชุมชน และสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) : พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับสถานการณ์ COVID ๑๙กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1,326,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมอาชีพ มั่นคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ชุมชนครอบครัวคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด 1,358,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาอาชีพเสริมสร้างรายได้เกษตรกร องค์กรเกษตรกรอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลา 1,432,319 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารสานพลังครอบครัวยั่งยืนจังหวัดพัทลุง 1,457,500 รายละเอียด
โครงการอบรมนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมงจังหวัดอุดรธานี 1,485,200 รายละเอียด
พัฒนาและยกระดับสถาบันเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน จังหวัดระนองจังหวัดระนอง 1,630,400 รายละเอียด
โครงการยกระดับการเลี้ยงนกกระทาจังหวัดอ่างทอง 1,655,360 รายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพเพิ่มมูลค่า และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไม้ผลอัตลักษณ์ท้องถิ่น (ทุเรียนสาลิกา, มังคุดทิพย์พังงา) อำเภอกะปง จังหวัดพังงาจังหวัดพังงา 1,680,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงาจังหวัดพังงา 1,680,100 รายละเอียด
โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1,703,600 รายละเอียด
โครงการพัฒนาการผลิต การแปรรูปสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน และส่งเสริมการใช้สมุนไพร จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2564 จังหวัดกาฬสินธุ์ 1,740,320 รายละเอียด
การผลิตอาหารโคเนื้อ TMR สำหรับโคขุนและโคขุนคุณภาพจังหวัดมุกดาหาร 1,847,000 รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดแพะเนื้อจังหวัดเลย 1,904,100 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมเพื่อประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่ไข่ให้เกษตรกรจังหวัดเลย 1,957,400 รายละเอียด
โคเนื้อทุเรียนวากิวปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ 2,000,000 รายละเอียด
โครงการเชพชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) แบบยั่งยืนจังหวัดเลย 2,000,000 รายละเอียด
โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ) ห้วยอัคคะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดร้อยเอ็ด 2,000,000 รายละเอียด
โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ) ห้วยทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดร้อยเอ็ด 2,000,000 รายละเอียด
โครงการวิถีชุมชนแม่ลาเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำแม่ลาจังหวัดสิงห์บุรี 2,044,200 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยโควิด-19จังหวัดปัตตานี 2,080,000 รายละเอียด
เมนูอาหารพื้นบ้านจากชุมชนสู่ภัตตาคาร “ของหรอยเมืองกระบี่”จังหวัดกระบี่ 2,150,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดยโสธร 2,151,605 รายละเอียด
ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรผสมผสานโดยจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดภูเก็ต 2,177,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวไร่พันธุ์ดอกข่า 50 สินค้า GI จังหวัดพังงา สร้างคลังอาหารภายในชุมชนจังหวัดพังงา 2,232,700 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรสร้างแหล่งอาหารเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 2,250,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป “แพะเมืองสิงห์”จังหวัดสิงห์บุรี 2,340,520 รายละเอียด
โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรนนท์สู่เกษตรสมัยใหม่จังหวัดนนทบุรี 2,360,000 รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟโรบัสต้า พืชอัตลักษณ์ประจำถิ่นอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลา 2,438,500 รายละเอียด
โครงการหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพจังหวัดพังงา 2,455,200 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จังหวัดนราธิวาส 2,496,500 รายละเอียด
การเพิ่มศักยภาพกำลังคนเพื่อยกระดับการผลิต การค้า ภาคอุตสาหกรรมและบริการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2,532,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2,600,000 รายละเอียด
โรงเรียนต้นแบบเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตรัง 2,600,000 รายละเอียด
โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารเพื่อเพิ่มรายได้ให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชนจังหวัดมุกดาหาร 2,600,000 รายละเอียด
สร้างอาหารปลอดภัย เสริมอาชีพ ลดรายจ่ายกับเกษตรกรจังหวัดเลยจังหวัดเลย 2,621,500 รายละเอียด
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเสริมศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ผู้ทำนาเกลือทะเล(เกษตรกรนาเกลือ) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ผู้ประกอบใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ “เกลือทะเลเพื่อการบริโภค”แบบ NEW NORMAL เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563สถาบันวิทยาลัยชุมชน 2,623,600 รายละเอียด
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารจัดการคุณภาพทุเรียนศรีสะเกษให้ยั่งยืนจังหวัดศรีสะเกษ 2,710,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนจังหวัดพังงา 2,745,000 รายละเอียด
เพิ่มประสิทธิภาพธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำในชุมชนจังหวัดชัยนาท 2,839,600 รายละเอียด
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคเกษตรกรรมด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตราด 2,878,800 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตผักปลอดภัยกรมส่งเสริมการเกษตร 2,934,500 รายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอันตราย และโรคติดเชื้อ COVID-19กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2,939,400 รายละเอียด
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดกาฬสินธุ์ 2,955,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตแพะแบบครบวงจรจังหวัดอ่างทอง 2,992,530 รายละเอียด
โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพมัลเบอรี่วัลเล่ย์กรมหม่อนไหม 3,000,000 รายละเอียด
เสริมพลังผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจังหวัดนครพนม 3,000,000 รายละเอียด
พัฒนาศักยภาพชุมชนผลิตกาแฟโรบัสตาครบวงจรจังหวัดศรีสะเกษ 3,000,000 รายละเอียด
พัฒนาเกษตรกรต้นแบบเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3,071,000 รายละเอียด
เหลียวหลัง แลหน้า ร่วมพัฒนากลุ่มคนเปราะบางจังหวัดมุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร 3,073,900 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานโดยจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในไร่นาจังหวัดนครสวรรค์ 3,091,100 รายละเอียด
โครงการพัฒนายกระดับการผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเกษตรกรปราดเปรื่อง (Young Smart Farmer & Smart Farmer)จังหวัดพิจิตร 3,150,000 รายละเอียด
ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์สู้ภัยโควิคจังหวัดมุกดาหาร 3,468,400 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุมชน เพื่อสนับสนุนการผลิตสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยจังหวัดสุโขทัย 3,537,800 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมฟื้นฟูการผลิตน้ำตาลมะพร้าวแท้ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวกรมส่งเสริมการเกษตร 3,538,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเกษตรตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรังจังหวัดตรัง 3,750,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร 3,848,400 รายละเอียด
โครงการสร้างอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับผู้ได้รับผลกระทบทางเศษฐกิจอันเนื่องมากจากการระบาดของโรคโคโรนา - 19จังหวัดมหาสารคาม 3,967,000 รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรจังหวัดยโสธร 3,980,850 รายละเอียด
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มสัมมาชีพชุมชน ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 4,000,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามจังหวัดสุพรรณบุรีแบบครบวงจรจังหวัดสุพรรณบุรี 4,025,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวอย่างปลอดภัยและส่งเสริมการใช้สารจากธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืชกรมส่งเสริมการเกษตร 4,099,200 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมเเละพัฒนาทักษะฝีมือเเรงงานจังหวัดอุบลราชธานี 4,291,600 รายละเอียด
โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและเสริมสร้างรายได้ในชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี 4,379,500 รายละเอียด
พัฒนาและยกระดับเกษตรกรสู่เกษตรกรยุคใหม่และฟาร์มเกษตรยุคใหม่เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน 4,388,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2564 จังหวัดกาฬสินธุ์ 4,464,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการทางสายตาจังหวัดกาฬสินธุ์ 4,464,000 รายละเอียด
พัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มสมรรถนะแรงงานจังหวัดเลย 4,485,000 รายละเอียด
Mae Hong Son Arts and Craftsจังหวัดแม่ฮ่องสอน 4,760,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัด สุโขทัยจังหวัดสุโขทัย 4,900,000 รายละเอียด
ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4,928,000 รายละเอียด
การฝึกอบรมราษฎร (ชาวเล) เกาะหลีเป๊ะ ม.7,8 ในการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพไลฟ์การ์ดเพื่อยกระดับความปลอดภัยเกาะหลีเป๊ะสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4,957,000 รายละเอียด
โครงการแปลงใหญ่กระบือชลบุรีครบวงจรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 5,000,000 รายละเอียด
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหลังโควิด Pai Post Covid Retreatจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5,000,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 5,000,000 รายละเอียด
เชฟชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 5,000,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ OTOP และการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ของสภาเด็กและเยาวชนกาฬสินธุ์ (Start Up Aged and Teens Kalasin)จังหวัดกาฬสินธุ์ 5,000,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 5,090,000 รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019จังหวัดปัตตานี 5,163,850 รายละเอียด
โครงการเสริมศักยภาพกิจกรรมเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ต่อยอดธุรกิจการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร 5,425,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรตามแนว “เกษตรอินทรีย์ วิถีอุทัย”จังหวัดอุทัยธานี 5,454,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19จังหวัดยะลา 5,859,000 รายละเอียด
ส่งเสริมการปลูกผักต้นอ่อนปลอดสารพิษ พร้อมการแปรรูปและการตลาดแบบครบวงจร เพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสาคร 5,860,000 รายละเอียด
ฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดรายย่อยและพัฒนาการแปรรูปกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายอย่างยั่งยืนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 5,887,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียนและชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019กรมปศุสัตว์ 5,930,800 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงปูม้าเชิงพาณิชย์เพื่อเสริมสร้างธุรกิจประมงชุมชนและประมงชายฝั่งเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี 5,971,950 รายละเอียด
โครงการเลี้ยงสัตว์น้ำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุงจังหวัดพัทลุง 6,050,000
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้จังหวัดแม่ฮ่องสอน 6,169,100 รายละเอียด
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรจังหวัดตรัง 6,471,395 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้องและเกษตรผสมผสานกรมพัฒนาที่ดิน 6,476,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มศักยภาพการผลิตเครือข่ายพื้นที่ขยายผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร 6,520,000 รายละเอียด
ยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัยจังหวัดปทุมธานี 6,691,000 รายละเอียด
โครงการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพจังหวัดสุพรรณบุรี 6,950,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี 7,000,000 รายละเอียด
พัฒนาอัตลักษณ์น่าน มุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) : ยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว (Amazing Thai Host) เพื่อรองรับการท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ (New Normal) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 7,105,000 รายละเอียด
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกแบบยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสิงห์บุรี 7,666,600 รายละเอียด
โครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,018,300 รายละเอียด
โครงการพลิกวิกฤต COVID-19 สู่การสร้างเศรษฐกิจจาก OTOP สมุนไพรในชุมชนอย่างยั่งยืน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 8,321,100 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดสุพรรณบุรี 8,400,000 รายละเอียด
ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวและการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรในรูปแบบเกษตรอัจฉริยะแบบครบวงจร (Smart Rice Farm)จังหวัดสุรินทร์ 8,500,000 รายละเอียด
โครงการขยายผลการดำเนินงานเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน 8,858,800 รายละเอียด
โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ด้วยการนวดไทยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 9,198,100 รายละเอียด
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP/ผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมช่องทางการตลาดทางระบบ offline/onlineจังหวัดบุรีรัมย์ 9,660,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพโรงงานแปรรูปสมุนไพรต้นแบบ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนเครือข่ายศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร 10,000,000 รายละเอียด
โครงการยกระดับมาตรฐานผ้าย้อมครามจังหวัดสกลนคร 10,000,000 รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดอำนาจเจริญ 10,015,640 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ – เป็ดไข่ เสริมเศรษฐกิจครัวเรือนกรมปศุสัตว์ 11,078,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครสวรรค์ 11,500,000 รายละเอียด
โครงการยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจรจังหวัดกาญจนบุรี 11,799,000 รายละเอียด
โครงการสร้างอาชีพประมงแนวใหม่ด้วยนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 12,888,000 รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัยจังหวัดนราธิวาส 12,944,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยในโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาสู่อินทรีย์รองรับเมืองสุขภาวะจังหวัดแพร่ 13,951,500 รายละเอียด
โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อปลูกพืชแบบผสมผสานจังหวัดยะลา 14,000,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้เพิ่มศักยภาพชุมชนเข้มแข็งเพื่อความยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร 14,400,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการแปรรูปอาหารทะเลและสินค้าเกษตรจังหวัดพังงาจังหวัดพังงา 14,400,000 รายละเอียด
โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone)กรมการท่องเที่ยว 15,000,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรจังหวัดลำปางจังหวัดลำปาง 15,082,600 รายละเอียด
โครงการพัฒนาการผลิตและใช้โปรตีนจากแมลงเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น 15,268,160 รายละเอียด
พัฒนาหัตถอุตสาหกรรมฝ้ายจังหวัดเลย (Cotton Valley Creation)จังหวัดเลย 16,500,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์จังหวัดหนองคาย 1,022,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรทางเลือกแก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพาราจังหวัดกระบี่ 16,700,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตการแปรรูปและการตลาดของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร รองรับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช (โครงการย่อย 1 พัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดไม้ผล เพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้ รองรับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด–19 จังหวัดนครศรีธรรมราช)จังหวัดนครศรีธรรมราช 18,050,000 รายละเอียด
ยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัยจังหวัดนครปฐม 18,565,840 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานโดยจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในไร่นาจังหวัดยโสธร 19,407,350 รายละเอียด
โครงการ "สืบสานตำนานศิลป์ ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด"จังหวัดร้อยเอ็ด 20,210,000 รายละเอียด
พัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยวและบริการกลุ่มธุรกิจโรงแรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ (New Normal)จังหวัดกระบี่ 20,970,000 รายละเอียด
ส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานของจังหวัดตากจังหวัดตาก 21,551,600 รายละเอียด
เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดตากจังหวัดตาก 22,765,400 รายละเอียด
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารจังหวัดนราธิวาส 26,354,500 รายละเอียด
โครงการพัฒนาเมืองสกลนครให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นอีสานแบบใหม่ ( E – San Gastronomy)จังหวัดสกลนคร 28,500,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ตามวิถี New Normalจังหวัดนครพนม 38,234,000 รายละเอียด
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญจังหวัดหนองคาย 24,562,675 รายละเอียด
Gastronomy Tourism : LANNA Gastronomy “คิดถึงเชียงใหม่”มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 48,600,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพของการผลิตและการควบคุมคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุสำหรับ COVID-19 ของประเทศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 48,657,400 รายละเอียด
โครงการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ในการป้องกันและการตรวจโรคติดเชื้อ COVID-19 เพื่อการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศไทยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 50,240,400 รายละเอียด
โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการผลิตด้านการเกษตร จังหวัดปัตตานีจังหวัดปัตตานี 56,264,000 รายละเอียด
โครงการโอทอปไทย สู้ภัยโควิด-19 กรมการพัฒนาชุมชน 95,000,000 รายละเอียด
โครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตกด้วย BCG โมเดลสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 115,359,800 รายละเอียด
โครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมอาหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 154,132,700 รายละเอียด
โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)กรมส่งเสริมการเกษตร 169,885,000 รายละเอียด
โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community Cultural Product of Thailand) (CCPOT) สู่สากลสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 176,579,530 รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมเพื่อชะลอการว่างงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 186,284,500 รายละเอียด
โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 246,699,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 741,588,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนกรมป่าไม้ 863,363,000 รายละเอียด
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องฉายรังสีสำหรับแก้ปัญหาผลกระทบจาก COVID-19สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 878,200,000 รายละเอียด
โครงการมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาสำนักงานประกันสังคม 896,640,000 รายละเอียด
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1,080,586,000 รายละเอียด
โครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1,575,459,000 รายละเอียด
โครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ของกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมการข้าว 1,601,430,400 รายละเอียด
โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตรกรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,693,500,700 รายละเอียด
โครงการ "กำลังใจ"การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2,400,000,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)กรมการปกครอง 2,701,876,000 รายละเอียด
โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลังกระทรวงการคลัง 3,492,666,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"กรมการพัฒนาชุมชน 4,787,916,400 รายละเอียด
โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9,805,707,480 รายละเอียด
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 10,629,600,000 รายละเอียด
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดกรมส่งเสริมการเกษตร 13,904,500,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชนกรมการจัดหางาน 19,462,001,700 รายละเอียด
โครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน"การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 20,000,000,000 รายละเอียด
โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 20,345,643,000 รายละเอียด
โครงการเพิ่มกำลังซื้อ ระยะที่ 2 ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 20,635,492,500 รายละเอียด
โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 20,922,777,000 รายละเอียด
โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 22,500,000,000 รายละเอียด
โครงการคนละครึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 30,000,000,000 รายละเอียด
แผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 150,000,000,000 รายละเอียด
โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการคลังกระทรวงการคลัง 170,000,000,000 รายละเอียด
โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนแก่ผู้ว่างงาน/ผู้มีรายได้น้อยสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 1,156,800 รายละเอียด
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก/กบ) ในบ่อกระชังบกกรมประมง 1,660,000 รายละเอียด
ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกเทศในกระชัง เพื่อเยียวยาผู้ซึ่งได้รับผลกระทบเนื่องจากการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019กรมประมง 2,519,400 รายละเอียด
เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านประมงเชิงเกษตรและท่องเที่ยวบ้านวังดอกไม้กรมประมง 550,329 รายละเอียด
สนับสนุนการเพิ่มมูลค่า และพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปสินค้าประมงในจังหวัดสตูลกรมประมง 1,600,000 รายละเอียด
สนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลแบบพัฒนาในบ่อดินในจังหวัดสตูลกรมประมง 1,100,000 รายละเอียด
ส่งเสริมการต่อยอดผ้ากะเหรี่ยงร่วมสมัย จังหวัดอุทัยธานีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 950,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะและประกอบอาชีพเสริมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5,000,000 รายละเอียด
โครงการตลาดวิถีอินทรีย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์สู่การสร้างสุขภาวะที่ดีให้ประชาชนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 123,120 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019จังหวัดอุทัยธานี 3,424,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเพื่อสร้างรายได้ชุมชนกรมการพัฒนาชุมชน 112,000 รายละเอียด
โครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1,575,459,000 รายละเอียด
โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ยารักษาโรค วัคซีนป้องกันโรค และห้องปฏิบัติการกรมควบคุมโรค 503,899,200 รายละเอียด
โครงการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)กรมควบคุมโรค 419,844,500 รายละเอียด
แผนการเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-19 สำหรับประชาชนไทยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 1,810,680,000 รายละเอียด
โครงการการพัฒนาห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 3 เพื่อรองรับการเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการวินิจฉัยการติดเชื้อโรคโควิด-19 โรคอุบัติใหม่ และเชื้อโรคระบาดอื่นๆ ในเขตภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24,000,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2,037,691,700 รายละเอียด
โครงการจัดหายาและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยบริการสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1,927,808,880 รายละเอียด
โครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2,999,695,000 รายละเอียด
โครงการจัดซื้อ จัดหาเครื่องมือตรวจสอบระบบการแพร่กระจายเชื้อในห้องแยกโรค และอุปกรณ์การคัดกรองโรคโควิด-19กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 17,480,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบปกติใหม่ของการบริการการแพทย์ฉุกเฉินและพร้อมรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 9,720,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค (รอบที่ 2)สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 5,816,363,100 รายละเอียด
โครงการเราชนะสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 210,200,000,000 รายละเอียด
โครงการ ม33 เรารักกันสำนักงานประกันสังคม 37,100,000,000 รายละเอียด