โครงการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

ชื่อโครงการส่วนราชการ วงเงินอนุมัติ (บาท) รายละเอียด
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (ด้านข้าว)กรมการข้าว 7,275,364,300 รายละเอียด
โครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกรมการข้าว 1,601,430,400 รายละเอียด
โครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกรมการค้าภายใน 161,324,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชนกรมการจัดหางาน 3,209,798,900 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal)กรมการจัดหางาน 521,850 รายละเอียด
โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone)กรมการท่องเที่ยว 15,000,000 รายละเอียด
พัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)กรมการปกครอง 2,701,876,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”กรมการพัฒนาชุมชน 4,787,916,400 รายละเอียด
โครงการยกระดับเศรษฐกิจน่านสู่นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ : พัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชน 620,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชัณโรงและแปรรูปผลิตภัณฑ์ชัณโรงเพื่อสุขภาพกรมการพัฒนาชุมชน 640,000 รายละเอียด
OTOP ไทย สู้ภัยโควิด 19กรมการพัฒนาชุมชน 95,000,000 รายละเอียด
ส่งเสริมการผลิตสินค้าเพื่อสร้างรายได้ในชุมชนกรมการพัฒนาชุมชน 112,000 รายละเอียด
โครงการสำหรับแก้ปัญหาผลกระทบ COVID-19 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงชนิดเทคนิคแปรความเข้มเชิงปริมาตร) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์กรมการแพทย์ 116,700,000 รายละเอียด
โครงการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Strengthening Medical Services for People in Coronavirus Disease 2019 Pandemic Crisis)กรมการแพทย์ 101,393,600 รายละเอียด
โครงการพัฒนาและยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในอนาคต และการเปลี่ยนผ่านสู่หลังการแพร่ระบาด (New Normal)กรมการแพทย์ 83,104,000 รายละเอียด
พลิกวิกฤต COVID-19 สู่การสร้างเศรษฐกิจจาก OTOP สมุนไพรในชุมชนอย่างยั่งยืนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 8,321,100 รายละเอียด
โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพด้วยการนวดไทยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 9,198,100 รายละเอียด
โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ยารักษาโรค วัคซีนป้องกันโรค และห้องปฏิบัติการกรมควบคุมโรค 503,899,200 รายละเอียด
โครงการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)กรมควบคุมโรค 419,844,500 รายละเอียด
โครงการค้นหาเชิงรุกสำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับพื้นที่กรมควบคุมโรค 129,302,800 รายละเอียด
โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จำนวน 35 ล้านโดสกรมควบคุมโรค 6,378,225,000 รายละเอียด
โครงการกระจายน้ำสู่พื้นที่แปลงเกษตรกรรมกรมชลประทาน 155,776,300 รายละเอียด
โครงการพัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมแหล่งน้ำและระบบชลประทานกรมชลประทาน 4,069,048,300 รายละเอียด
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (ด้านการตรวจบัญชี)กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 5,250,000 รายละเอียด
โครงการปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตรกรมทรัพยากรน้ำ 1,826,530,700 รายละเอียด
โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 601,751,100 รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 497,965,800 รายละเอียด
กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมงกรมประมง 35,634,270 รายละเอียด
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (ด้านประมง)กรมประมง 213,245,700 รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านประมงเชิงเกษตรและท่องเที่ยวบ้านวังดอกไม้กรมประมง 550,329 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกเทศในกระชัง เพื่อเยียวยาผู้ซึ่งได้รับผลกระทบเนื่องจากการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019กรมประมง 2,519,400 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก/กบ) ในบ่อกระชังบกกรมประมง 1,660,000 รายละเอียด
โครงการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่า และพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปสินค้าประมงในจังหวัดสตูลกรมประมง 1,600,000 รายละเอียด
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลแบบพัฒนาในบ่อดินในจังหวัดสตูลกรมประมง 1,100,000 รายละเอียด
ส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านสัตว์กรมปศุสัตว์ 35,634,270 รายละเอียด
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (ด้านปศุสัตว์)กรมปศุสัตว์ 489,003,400 รายละเอียด
โครงการ “ไข่เลี้ยงคน คนเลี้ยงไก่ ห่างไกลโควิด”กรมปศุสัตว์ 1,112,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองสู่นวัติวิถีที่ยั่งยืนต้นแบบกรมปศุสัตว์ 1,000,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ไก่ดำแบบครบวงจรจังหวัดพิษณุโลกกรมปศุสัตว์ 734,000 รายละเอียด
โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเพิ่มรายได้เสริมในครัวเรือนกรมปศุสัตว์ 668,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระกรมปศุสัตว์ 545,900 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ – เป็ดไข่ เสริมเศรษฐกิจครัวเรือนกรมปศุสัตว์ 11,078,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียนและชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019กรมปศุสัตว์ 5,930,800 รายละเอียด
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพกรมปศุสัตว์ 75,621,800 รายละเอียด
โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนกรมป่าไม้ 863,363,000 รายละเอียด
โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ กรมพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดิน 2,030,614,859 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้องและเกษตรผสมผสานกรมพัฒนาที่ดิน 6,476,000 รายละเอียด
สร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ฝ่าโควิด-19กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 68,000,000 รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมมาตรการช่วยเหลือจากผลกระทบโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 237,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1,703,600 รายละเอียด
โครงการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 5,090,000 รายละเอียด
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ คน ชุมชนและสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) : พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับสถานการณ์ COVID 19กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1,326,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการต่อยอดผ้ากะเหรี่ยงร่วมสมัย จังหวัดอุทัยธานีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 950,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ในการป้องกันและการตรวจโรคติดเชื้อ COVID-19 เพื่อการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศไทยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 50,240,400 รายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพของการผลิตและการควบคุมคุณภาพวัคซีน และยาชีววัตถุสำหรับ COVID-19 ของประเทศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 48,657,400 รายละเอียด
พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอันตราย และโรคติดเชื้อ COVID-19กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2,939,400 รายละเอียด
กิจกรรม ส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านพืช ให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่กรมส่งเสริมการเกษตร 35,634,270 รายละเอียด
โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)กรมส่งเสริมการเกษตร 169,885,000 รายละเอียด
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (ด้านพืช)กรมส่งเสริมการเกษตร 5,094,463,200 รายละเอียด
โครงการเสริมศักยภาพกิจกรรมเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ต่อยอดธุรกิจการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร 5,425,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร 3,848,400 รายละเอียด
ส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยเชิงการค้าในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)กรมส่งเสริมการเกษตร 844,450 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวอย่างปลอดภัยและส่งเสริมการใช้สารจากธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืชกรมส่งเสริมการเกษตร 4,099,200 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการผลิตกาแฟกรมส่งเสริมการเกษตร 958,415 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรกรมส่งเสริมการเกษตร 363,670 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่ามะพร้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยองกรมส่งเสริมการเกษตร 309,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมฟื้นฟูการผลิตน้ำตาลมะพร้าวแท้เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร 3,538,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตผักปลอดภัยกรมส่งเสริมการเกษตร 2,934,500 รายละเอียด
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1,080,586,000 รายละเอียด
ส่งเสริมอาชีพและการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ผู้พิการผู้ดูแลคนพิการ หรือครอบครัว ทั้ง 7 ประเภทกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 3,722,750 รายละเอียด
โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจครัวเรือนคนพิการและครอบครัวด้วยเกษตรสมัยใหม่ และยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์และอาหาร โดยใช้การตลาดผสมผสาน Online ผ่าน Social Mediaกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 23,691,300 รายละเอียด
โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตรกรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,693,500,700 รายละเอียด
โครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน (1)กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1,575,459,000 รายละเอียด
โครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน (2)กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1,575,459,000 รายละเอียด
โครงการจัดซื้อ จัดหาเครื่องมือตรวจสอบระบบการแพร่กระจายเชื้อในห้องแยกโรค และอุปกรณ์การคัดกรองโรคโควิด-19กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 17,480,000 รายละเอียด
โครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน (4)กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1,575,459,000 รายละเอียด
โครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน (3)กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1,575,459,000 รายละเอียด
โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขกรมสุขภาพจิต 54,882,020 รายละเอียด
โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพมัลเบอรี่วัลเล่ย์กรมหม่อนไหม 3,000,000 รายละเอียด
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (ด้านหม่อนไหม)กรมหม่อนไหม 70,603,300 รายละเอียด
โครงการยกระดับหน่วยบริการกรมอนามัยรองรับการระบาดของโรค COVID-19กรมอนามัย 128,243,200 รายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 741,588,000 รายละเอียด
โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 246,699,000 รายละเอียด
โครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกและใต้กรุงเทพมหานคร 63,744,000 รายละเอียด
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019กรุงเทพมหานคร 44,530,000 รายละเอียด
โครงการปรับปรุงห้องผู้ป่วยแยกโรคเป็นห้องผู้ป่วยแยกโรคความดันลบสำหรับผู้ป่วยโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ จำนวน 4 ห้อง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์กรุงเทพมหานคร 10,900,000 รายละเอียด
โครงการปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินเป็นห้องแยกโรคความดันลบ พร้อมจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์กรุงเทพมหานคร 6,139,500 รายละเอียด
โครงการการจัดหาเครื่องช่วยหายใจเพื่อการรักษาผู้ป่วยโควิด-19กองทัพบก 24,300,000 รายละเอียด
กำลังใจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2,400,000,000 รายละเอียด
เราเที่ยวด้วยกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 15,000,000,000 รายละเอียด
ทัวร์เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 5,000,000,000 รายละเอียด
โครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระลอกใหม่ ของการประปานครหลวงการประปานครหลวง 129,000,000 รายละเอียด
โครงการมาตราการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่การประปาส่วนภูมิภาค 254,740,000 รายละเอียด
มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ (ด้านไฟฟ้า)การไฟฟ้านครหลวง 739,000,000 รายละเอียด
มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ (ด้านไฟฟ้า)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,390,010,000 รายละเอียด
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (ด้านยางพารา)การยางแห่งประเทศไทย 754,570,100 รายละเอียด
โครงการพัฒนาศัยภาพบุคลากรการท่องเที่ยวและบริการกลุ่มธุรกิจโรงแรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวตามวิถีใหม่(New Normal)จังหวัดกระบี่ 20,970,000 รายละเอียด
เมนูอาหารพื้นบ้านจากชุมชนสู่ภัตตาคาร “ของหรอยเมืองกระบี่”จังหวัดกระบี่ 2,150,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรทางเลือกแก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพาราจังหวัดกระบี่ 16,700,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวคุณภาพจังหวัดกระบี่ (Krabi We Care)จังหวัดกระบี่ 1,300,000 รายละเอียด
โครงการยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจรจังหวัดกาญจนบุรี 11,799,000 รายละเอียด
โครงการกินก็ได้ขายก็ดีเลี้ยงปลาดุกยุคโควิด - 19จังหวัดกาฬสินธุ์ 128,800 รายละเอียด
โครงการพัฒนาการผลิต การแปรรูปสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน และส่งเสริมการใช้ สมุนไพร จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2564จังหวัดกาฬสินธุ์ 1,740,320 รายละเอียด
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2564จังหวัดกาฬสินธุ์ 4,464,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ OTOP และการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ของสภาเด็กและเยาวชนกาฬสินธุ์ (Start Up Aged and Teens Kalasin)จังหวัดกาฬสินธุ์ 836,200 รายละเอียด
โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ OTOP และการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ของสภาเด็กและเยาวชนกาฬสินธุ์ (Start Up Aged and Teens Kalasin)จังหวัดกาฬสินธุ์ 1,575,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ OTOP และการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ของสภาเด็กและเยาวชนกาฬสินธุ์ (Start Up Aged and Teens Kalasin)จังหวัดกาฬสินธุ์ 100,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ OTOP และการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ของสภาเด็กและเยาวชนกาฬสินธุ์ (Start Up Aged and Teens Kalasin)จังหวัดกาฬสินธุ์ 2,488,800 รายละเอียด
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดกาฬสินธุ์ 2,955,000 รายละเอียด
โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 457,600 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการทอผ้าซาโอริจังหวัดกาฬสินธุ์ 242,300 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดกาฬสินธุ์ 200,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการทางสายตาจังหวัดกาฬสินธุ์ 4,464,000 รายละเอียด
โครงการสร้างอาชีพรายได้และพัฒนามาตรฐานบริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2564จังหวัดกาฬสินธุ์ 1,000,000 รายละเอียด
พัฒนาศักยภาพและเพิ่มมูลค่าการผลิตเมล่อนจังหวัดชัยนาท 189,960 รายละเอียด
เพาะเห็ดจากวัตถุดิบเดิม และวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเพื่อการลดต้นทุนการผลิตก้อนเห็ดจังหวัดชัยนาท 200,000 รายละเอียด
เพิ่มประสิทธิภาพธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำในชุมชนจังหวัดชัยนาท 2,839,600 รายละเอียด
เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีจังหวัดชัยนาท 162,400 รายละเอียด
โรงเรียนต้นแบบเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตรัง 2,600,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรจังหวัดตรัง 6,471,395 รายละเอียด
พัฒนาจุดรับนักท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง 603,890 รายละเอียด
พัฒนากลุ่มผลิตข้าวปลอดภัยเพื่อชุมชนตามแนวทางประชารัฐจังหวัดตรัง 652,480 รายละเอียด
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อชุมชนจังหวัดตรัง 281,350 รายละเอียด
พัฒนากลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลนาข้าวเสีย (ผ้าปาเต๊ะ)จังหวัดตรัง 104,255 รายละเอียด
พัฒนากลุ่มผลิตลังเลี้ยงผึ้งตำบลนาข้าวเสียจังหวัดตรัง 56,400 รายละเอียด
พัฒนากลุ่มผลิตกาแฟครบวงจรเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรัง 917,500 รายละเอียด
พัฒนากลุ่มเลี้ยงสุกรครบวงจรจังหวัดตรัง 1,134,125 รายละเอียด
ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารจังหวัดตราด 600,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ และเพาะเห็ดนางฟ้าจังหวัดตราด 50,000 รายละเอียด
ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ในครัวเรือนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารจังหวัดตราด 800,100 รายละเอียด
โครงการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ ทดแทนสารเคมีในการทำการเกษตรจังหวัดตราด 300,000 รายละเอียด
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศเพื่อลดต้นทุนการผลิตพัฒนาคุณภาพผลผลิตการลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีจังหวัดตราด 828,700 รายละเอียด
การเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่จังหวัดตราด 300,000 รายละเอียด
โครงการสร้างสินค้าพื้นบ้านอาหารปลอดภัยบริเวณแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน จังหวัดตากจังหวัดตาก 11,100,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบพร้อมใช้จังหวัดตาก 3,720,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบใช้น้ำน้อยจังหวัดตาก 1,579,300 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกจังหวัดตาก 3,084,000 รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดตาก 3,282,100 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการทำเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือนและชุมชนจังหวัดตาก 16,530,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานจังหวัดตากจังหวัดตาก 3,954,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมแปลงเกษตรอัจฉริยะเพื่อยกระดับการเกษตรจังหวัดตากจังหวัดตาก 1,067,600 รายละเอียด
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ตามวิถี New Normalจังหวัดนครพนม 38,234,000 รายละเอียด
ส่งเสริมศูนย์รวบรวมผลิตภัณฑ์สินค้าผู้สูงอายุจังหวัดนครพนมจังหวัดนครพนม 2,590,000 รายละเอียด
ส่งเสริมสุขภาพต้านโควิดให้กับผู้สูงอายุสู่ชุมชนนวัตวิถีอย่างยั่งยืนจังหวัดนครพนม 410,000 รายละเอียด
โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสร้างอาชีพ (Agro-tourism for building sustainable career)จังหวัดนครราชสีมา 1,051,449 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรสร้างแหล่งอาหารเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 2,250,000 รายละเอียด
พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาด ของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร รองรับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช 18,050,000 รายละเอียด
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) พัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์และส่งเสริมตลาดแนวใหม่สอดรับพฤติกรรม New Normจังหวัดนครศรีธรรมราช 500,000 รายละเอียด
โคเนื้อทุเรียนวากิวปากน้ำโพ Paknampho Durian wagyuจังหวัดนครสวรรค์ 2,000,000 รายละเอียด
ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาการตลาดเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ 593,200 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครสวรรค์ 10,000,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตจังหวัดนครสวรรค์ 1,500,000 รายละเอียด
ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานโดยจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในไร่นาจังหวัดนครสวรรค์ 3,091,100 รายละเอียด
โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรนนท์สู่เกษตรสมัยใหม่จังหวัดนนทบุรี 2,360,000 รายละเอียด
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวปลอดภัยแบบครบวงจร และการลดต้นทุนการผลิตข้าวจังหวัดนนทบุรี 1,265,175 รายละเอียด
โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สวนทุเรียนนนทบุรีอย่างยั่งยืนจังหวัดนนทบุรี 370,700 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี 1,033,760 รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัยจังหวัดนราธิวาส 12,944,000 รายละเอียด
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารจังหวัดนราธิวาส 26,354,500 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จังหวัดนราธิวาส 2,496,500 รายละเอียด
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP/ผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมช่องทางการตลาดทางระบบ offline/onlineจังหวัดบุรีรัมย์ 9,660,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนายกระดับการผลิตผ้าใยกล้วยจังหวัดปทุมธานี 895,100 รายละเอียด
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดปทุมธานี 656,000 รายละเอียด
พัฒนามาตรฐานการผลิตปลาดุกปลอดภัยจังหวัดปทุมธานี 5,390,000 รายละเอียด
ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองปลอดสารในจังหวัดปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี 645,000 รายละเอียด
โครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,018,300 รายละเอียด
ทอผ้าภูมิปัญญาปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรี 620,300 รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019จังหวัดปัตตานี 5,163,850 รายละเอียด
โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการผลิตด้านการเกษตร จังหวัดปัตตานีจังหวัดปัตตานี 56,264,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยโควิด-19จังหวัดปัตตานี 2,080,000 รายละเอียด
การเพิ่มศักยภาพกำลังคนเพื่อยกระดับการผลิต การค้า ภาคอุตสาหกรรมและบริการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2,532,000 รายละเอียด
ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4,928,000 รายละเอียด
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 357,000 รายละเอียด
โครงการแปรรูปกล้วยอบแห้งจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนจังหวัดพังงา 1,000,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงาจังหวัดพังงา 1,680,100 รายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพเพิ่มมูลค่า และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไม้ผลอัตลักษณ์ท้องถิ่น (ทุเรียนสาลิกา, มังคุดทิพย์พังงา) อำเภอกะปง จังหวัดพังงาจังหวัดพังงา 1,680,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการแปรรูปอาหารทะเลและสินค้าเกษตรจังหวัดพังงาจังหวัดพังงา 14,400,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนจังหวัดพังงา 2,745,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวไร่พันธุ์ดอกข่า 50 สินค้า GI จังหวัดพังงา สร้างคลังอาหารภายในชุมชนจังหวัดพังงา 2,232,700 รายละเอียด
โครงการหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพจังหวัดพังงา 2,455,200 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารสานพลังครอบครัวยั่งยืนจังหวัดพัทลุง 1,457,500 รายละเอียด
โครงการเลี้ยงสัตว์น้ำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพัทลุง 6,050,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนายกระดับการผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเกษตรกรปราดเปรื่อง (Young Smart Farmer & Smart Farmer)จังหวัดพิจิตร 3,150,000 รายละเอียด
ยกระดับการผลิตผักปลอดภัยและได้มาตรฐานจังหวัดเพชรบุรี 1,300,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงปูม้าเชิงพาณิชย์เพื่อเสริมสร้างธุรกิจประมงชุมชนและประมงชายฝั่งเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี 5,971,950 รายละเอียด
ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรผสมผสานโดยจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดภูเก็ต 1,962,440 รายละเอียด
โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 554,700 รายละเอียด
โครงการสร้างอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคโควิด-19จังหวัดมหาสารคาม 3,967,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตจังหวัดมหาสารคาม 854,600 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ เพื่อฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด - 19 ให้มีรายได้ที่มั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีจังหวัดมหาสารคาม 1,200,000 รายละเอียด
การผลิตอาหารโคเนื้อ TMR สำหรับโคขุนและโคขุนคุณภาพจังหวัดมุกดาหาร 1,847,000 รายละเอียด
ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกจังหวัดมุกดาหาร 1,028,100 รายละเอียด
ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์สู้ภัยโควิคจังหวัดมุกดาหาร 3,468,400 รายละเอียด
เหลียวหลัง แลหน้า ร่วมพัฒนากลุ่มคนเปราะบางจังหวัดมุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร 3,073,900 รายละเอียด
โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทอาหาร เพื่อเพิ่มรายได้ให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชนจังหวัดมุกดาหาร 2,600,000 รายละเอียด
Mae Hong Son Arts and Craftsจังหวัดแม่ฮ่องสอน 4,760,000 รายละเอียด
พัฒนาทักษะเพื่อการประกอบอาชีพและการมีงานทำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1,082,500 รายละเอียด
พัฒนาผ้าทอละว้า บ้านตุน หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 531,785 รายละเอียด
เกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่อนุรักษ์ไก่ชนบ้านทุ่งพร้าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน 102,600 รายละเอียด
อาหารหมักโคเนื้อจากเปลือกข้าวโพด รักษ์โลก ลดเผา ไร้มลพิษ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 23,470 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่หลังบ้านเพื่อเข้ามาตรฐานอาหารปลอดภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1,006,000 รายละเอียด
ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 7 ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 438,000 รายละเอียด
ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ตะเภาทองหลังบ้านเพื่อเข้ามาตรฐานอาหารปลอดภัย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 184,000 รายละเอียด
ส่งเสริมเลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 6 บ้านละอูบ ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 219,000 รายละเอียด
ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง (ไก่แม่ฮ่องสอน) หลังบ้านเพื่อเข้ามาตรฐานอาหารปลอดภัย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 250,500 รายละเอียด
ส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่ หมู่ที่ 4 บ้านท่าผาปุ้ม ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 218,075 รายละเอียด
เลี้ยงไก่พื้นเมือง บ้านแม่ลางิ้ว หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 128,850 รายละเอียด
ส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนพันธุ์ผสมพื้นเมือง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 900,000 รายละเอียด
ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ บ้านแม่สะปึ้งใต้ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 25,000 รายละเอียด
ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรขุน (หมูดำ) หลังบ้านเพื่อเข้ามาตรฐานอาหารปลอดภัย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 514,000 รายละเอียด
ส่งเสริมการเลี้ยงสุกร บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 2 ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 145,355 รายละเอียด
เลี้ยงไก่พื้นเมือง บ้านห้วยไก่ป่า หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 128,850 รายละเอียด
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในรูปแบบวนเกษตร บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1,428,800 รายละเอียด
ส่งเสริมการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ หมู่ที่ 5 บ้านแม่เตี๋ย ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 154,350 รายละเอียด
เลี้ยงไก่พื้นเมือง บ้านดงใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 175,200 รายละเอียด
เลี้ยงไก่พื้นเมือง บ้านป่าหมาก หมู่ที่2 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 127,050 รายละเอียด
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหลังโควิด Pai Post Covid Retreatจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5,000,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาผู้ประกอบอาหารไทย(Thai Chef) เพื่อรองรับการบริการการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ตามวิถีใหม่ New Normalจังหวัดแม่ฮ่องสอน 291,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้ชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านท่าผาปุ้ม ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 307,810 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมเลี้ยงไก่เมืองลูกผสมเพื่อลดรายจ่ายสร้างรายได้จังหวัดแม่ฮ่องสอน 614,100 รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรจังหวัดยโสธร 3,980,850 รายละเอียด
การเลี้ยงกบ และเลี้ยงปลาดุกในกระชังบกจังหวัดยโสธร 612,500 รายละเอียด
ยกระดับการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเชิงคุณภาพจังหวัดยโสธร 676,405 รายละเอียด
ปลูกพืชหลังนาจังหวัดยโสธร 862,700 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานโดยจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในไร่นาจังหวัดยโสธร 19,407,350 รายละเอียด
โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อปลูกพืชแบบผสมผสานจังหวัดยะลา 14,000,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้นเพิ่มรายได้เร่งด่วนให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019จังหวัดยะลา 920,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19จังหวัดยะลา 5,859,000 รายละเอียด
โครงการ "สืบสานตำนานศิลป์ ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด"จังหวัดร้อยเอ็ด 20,210,000 รายละเอียด
โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ) ห้วยทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดร้อยเอ็ด 2,000,000 รายละเอียด
โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ) ห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดร้อยเอ็ด 1,000,000 รายละเอียด
โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ) ห้วยอัคคะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดร้อยเอ็ด 2,000,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมอาชีพ มั่นคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ชุมชนครอบครัวคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด 1,358,000 รายละเอียด
พัฒนาและยกระดับสถาบันเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน จังหวัดระนองจังหวัดระนอง 1,630,400 รายละเอียด
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ และแหล่งทำการประมงซั้ง ปะการังเทียมพื้นบ้านจังหวัดระนอง 1,244,000 รายละเอียด
พัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ต้นแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดลำปางจังหวัดลำปาง 2,950,000 รายละเอียด
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดลำปางจังหวัดลำปาง 10,212,600 รายละเอียด
ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ บริเวณพื้นที่การเกษตรในเขตพื้นที่ชลประทานอ่างเก็บน้ำแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปางจังหวัดลำปาง 1,920,000 รายละเอียด
โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ชุมชนบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง 600,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอจังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูน 433,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาและยกระดับเกษตรกรสู่เกษตรกรยุคใหม่ และฟาร์มเกษตรยุคใหม่เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน 4,388,000 รายละเอียด
โครงการขยายผลการดำเนินงานเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน 8,858,800 รายละเอียด
ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนตามฐานวิถีชีวิตใหม่ "New Normal"จังหวัดลำพูน 1,000,000 รายละเอียด
โครงการเชพชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) แบบยั่งยืนจังหวัดเลย 2,000,000 รายละเอียด
การฝึกอบรมการทำกระเป๋าไม้ไผ่กลุ่มพัฒนาอาชีพฝีมือ บ้านหินสอ หมู่ที่ 6 ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลยจังหวัดเลย 141,700 รายละเอียด
การฝึกอบรมการทำน้ำเต้าเงินน้ำเต้าทองบ้านไฮตาก หมู่ที่ 2 ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลยจังหวัดเลย 143,800 รายละเอียด
กิจกรรม : พัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มสมรรถนะแรงงานจังหวัดเลย 4,485,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมงการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินจังหวัดเลย 900,000 รายละเอียด
พัฒนาหัตถอุตสาหกรรมฝ้ายจังหวัดเลย (Cotton Valley Creation)จังหวัดเลย 16,500,000 รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพื่อจำหน่ายจังหวัดเลย 978,000 รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดกระบือให้เกษตรกรจังหวัดเลย 1,060,500 รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดแพะเนื้อจังหวัดเลย 1,904,100 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมเพื่อประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่ไข่ให้เกษตรกรจังหวัดเลย 1,957,400 รายละเอียด
กิจกรรม สร้างตลาดออนไลน์ด้วยการจัดทำเว็บไซต์ และประมวลผลบน Platform Line OA ในความปกติใหม่ (New Normal) และเพื่อช่วยส่งเสริมการขายให้กับผู้ประกอบการในสถานการณ์ COVID-19จังหวัดเลย 500,000 รายละเอียด
กิจกรรม : สร้างอาหารปลอดภัย เสริมอาชีพ ลดรายจ่ายกับเกษตรกรจังหวัดเลยจังหวัดเลย 2,621,500 รายละเอียด
พัฒนาศักยภาพชุมชนผลิตกาแฟโรบัสตาครบวงจรจังหวัดศรีสะเกษ 3,000,000 รายละเอียด
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารจัดการคุณภาพทุเรียนศรีสะเกษให้ยั่งยืนจังหวัดศรีสะเกษ 760,000 รายละเอียด
หมู่บ้านต้นแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพจังหวัดศรีสะเกษ 1,000,000 รายละเอียด
ยกระดับคุณภาพวัตถุดิบท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร 8,000,000 รายละเอียด
ยกระดับอาหารท้องถิ่นอีสาน สู่อาหารมีระดับสากล (OPEN Molecular Gastronomy)จังหวัดสกลนคร 20,500,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพโรงงานแปรรูปสมุนไพรต้นแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนเครือข่ายศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร 10,000,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มศักยภาพการผลิตเครือข่ายพื้นที่ขยายผลชุมชนบ้านดงขุมข้าวและพื้นที่รอบ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนครจังหวัดสกลนคร 1,220,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มศักยภาพการผลิตเครือข่ายพื้นที่ขยายผลชุมชนบ้านดงยอและพื้นที่รอบ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนครจังหวัดสกลนคร 1,250,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มศักยภาพการผลิตเครือข่ายพื้นที่ขยายผลชุมชนบ้านดงสมบูรณ์และพื้นที่รอบ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนครจังหวัดสกลนคร 1,340,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มศักยภาพการผลิตเครือข่ายพื้นที่ขยายผลชุมชนบ้านนางอยและพื้นที่รอบ ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนครจังหวัดสกลนคร 1,430,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มศักยภาพการผลิตเครือข่ายพื้นที่ขยายผลชุมชนบ้านโพนปลาโหลและพื้นที่รอบ ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนครจังหวัดสกลนคร 1,280,000 รายละเอียด
การพัฒนาร่างมาตรฐานและระบบการตรวจรับรองคุณภาพเนื้อครามและขยายผลจังหวัดสกลนคร 1,000,000 รายละเอียด
การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารการส่งมอบสินค้าแบบอัจฉริยะสำหรับผ้าย้อมครามจังหวัดสกลนคร 3,000,000 รายละเอียด
ส่งเสริมพัฒนาและขยายผลการทอผ้าย้อมครามด้วยกี่และฟืมขยายขนาดจังหวัดสกลนคร 1,500,000 รายละเอียด
การพัฒนาร่างมาตรฐานและระบบการตรวจรับรองคุณภาพผ้าย้อมครามและระบบการเทียบสีมาตรฐานสำหรับผ้าย้อมครามระดับสากลจังหวัดสกลนคร 2,500,000 รายละเอียด
การส่งเสริมและยกระดับผ้าไหมย้อมครามให้ได้การรับรองมาตรฐานนกยูงพระราชทานจังหวัดสกลนคร 2,000,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านต้อนโดยโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนเข้มแข็งเพื่อความยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสกลนคร 2,870,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านนาคำโดยโรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนเข้มแข็งเพื่อความยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสกลนคร 2,920,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านโนนสวรรค์โดยโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนเข้มแข็งเพื่อความยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสกลนคร 2,880,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านพานโดยโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนเข้มแข็งเพื่อความยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสกลนคร 2,820,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านแวงโดยโรงเรียนแวงพิทยาคม ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนเข้มแข็งเพื่อความยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสกลนคร 2,910,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาอาชีพเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกรอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลา 1,432,319 รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟโรบัสต้า พืชอัตลักษณ์ประจำถิ่นอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลา 2,438,500 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อการพึ่งตนเองในพื้นที่จัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล(คทช.)ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินท้องที่ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลา 885,200 รายละเอียด
โครงการขยายโอกาสในการสร้างอาชีพใหม่ให้กับแรงงานนอกระบบจังหวัดสมุทรปราการ 485,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการปลูกผักต้นอ่อนปลอดสารพิษ พร้อมการแปรรูปและการตลาดแบบครบวงจร เพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดสมุทรสาคร 3,010,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการแปรรูปผักต้นอ่อนปลอดสารพิษและการตลาดแบบครบวงจร เพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดสมุทรสาคร 2,850,000 รายละเอียด
โครงการธนาคารสัตว์น้ำประจำหนองสาหร่ายจังหวัดสิงห์บุรี 1,028,000 รายละเอียด
โครงการวิถีชุมชนแม่ลาเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำแม่ลาจังหวัดสิงห์บุรี 2,044,200 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกอุยร่วมกับปลานิลแบบครบวงจรจังหวัดสิงห์บุรี 523,200 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกแบบยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสิงห์บุรี 7,666,600 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดสุโขทัยจังหวัดสุโขทัย 4,900,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี 2,600,000 รายละเอียด
โครงการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพจังหวัดสุพรรณบุรี 6,950,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดสุพรรณบุรี 8,400,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามจังหวัดสุพรรณบุรีแบบครบวงจรจังหวัดสุพรรณบุรี 4,025,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 5,000,000 รายละเอียด
พัฒนาเกษตรกรต้นแบบเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3,071,000 รายละเอียด
ฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดรายย่อยและพัฒนาการแปรรูปกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายอย่างยั่งยืนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 5,887,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวและการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรในรูปแบบเกษตรอัจฉริยะแบบครบวงจร (Smart Rice Farm)จังหวัดสุรินทร์ 8,500,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคมจังหวัดหนองคาย 1,070,000 รายละเอียด
สร้างมูลค่าเพิ่มและจัดการตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดหนองคาย 3,174,600 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าการผลิตไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดหนองคาย 13,320,900 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวร่วมกับปลานิลในบ่อดินจังหวัดหนองคาย 6,089,000 รายละเอียด
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังในแม่น้ำโขง จังหวัดหนองคายจังหวัดหนองคาย 1,978,175 รายละเอียด
โครงการเกษตรอินทรีย์จังหวัดหนองคาย 1,022,000 รายละเอียด
พัฒนาศักยภาพการผลิตแพะแบบครบวงจรจังหวัดอ่างทอง 2,992,530 รายละเอียด
ยกระดับการเลี้ยงนกกระทาจังหวัดอ่างทอง 1,655,360 รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดอำนาจเจริญ 10,015,640 รายละเอียด
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี 1,184,000 รายละเอียด
โครงการจ้างงานเพื่อสนับสนุนการผลิตผักปลอดภัยปรุงอาหารให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 894,240 รายละเอียด
พัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มสัมมาชีพชุมชน ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 4,000,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรตามแนว “เกษตรอินทรีย์ วิถีอุทัย”จังหวัดอุทัยธานี 5,454,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จังหวัดอุทัยธานี 213,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019จังหวัดอุทัยธานี 3,424,000 รายละเอียด
โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและเสริมสร้างรายได้ในชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี 4,379,500 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระสู้วิกกฤติ COVID-2019จังหวัดอุบลราชธานี 1,750,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาทักษะฝีมือให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ เเละความมั่นคงในชีวิตจังหวัดอุบลราชธานี 2,541,600 รายละเอียด
โครงการพัฒนาการผลิตและใช้โปรตีนจากแมลงเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15,268,160 รายละเอียด
การผลิตชั้นกรองของหน้ากาก N95 โดยอาศัยสมบัติทริโบอิเล็กทริคของเส้นใยนาโนธรรมชาติและนาโนซิลเวอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5,529,800 รายละเอียด
แบตเตอรี่สำรองสำหรับ PAPR และแบตเตอรี่ทดแทนสำหรับอุปกรณ์การแพทย์เคลื่อนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26,550,000 รายละเอียด
Gastronomy Tourism : LANNA Gastronomy “คิดถึงเชียงใหม่”มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 48,600,000 รายละเอียด
โครงการการพัฒนาห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 3 เพื่อรองรับการเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการวินิจฉัยการติดเชื้อโรคโควิด-19 โรคอุบัติใหม่ และเชื้อโรคระบาดอื่นๆ ในเขตภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24,000,000 รายละเอียด
เพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโคโรน่าไวรัส Covid-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 51,000,000 รายละเอียด
โครงการแปลงใหญ่กระบือชลบุรีครบวงจรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 5,000,000 รายละเอียด
สร้างอาชีพประมงแนวใหม่ด้วยนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 12,888,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและพัฒนาความเป็นเลิศทางแพทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 30,266,500 รายละเอียด
โครงการปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤต ICU NEGATIVE PRESSURE COVID19มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 121,604,000 รายละเอียด
แผนงานการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 36,125,000 รายละเอียด
โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวร 19,899,800 รายละเอียด
โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มหาวิทยาลัยมหิดล 1,200,000 รายละเอียด
โครงการเพิ่มหอผู้ป่วยวิกฤต สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 และเพิ่มความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 30,169,000 รายละเอียด
โครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)มหาวิทยาลัยมหิดล 45,855,000 รายละเอียด
โครงการเตรียมความพร้อมในการให้บริการของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 12,119,000 รายละเอียด
แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ยารักษาโรค วัคซีนป้องกันโรค และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 9,083,200 รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหอผู้ป่วยเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์การแพทย์ฯมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2,500,000 รายละเอียด
โครงการหอผู้ป่วยวิกฤตเพื่อรองรับการระบาดของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์การแพทย์ฯมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 13,400,000 รายละเอียด
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 (Songkhla Covid-19 Recovery Camp)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6,500,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบปกติใหม่ของการบริการการแพทย์ฉุกเฉินและพร้อมรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 9,720,000 รายละเอียด
โครงการสร้างต้นแบบศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนและครบวงจร เพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ สร้างต้นแบบ 1 อำเภอ 1 ตำบล ของสุพรรณบุรี เพื่อการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน พร้อม “ร้านรวยน้ำใจ” สู้วิกฤติการระบาดของไวรัสโควิด 19สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 1,644,000 รายละเอียด
เร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-19 สำหรับประชาชนไทยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 1,810,680,000 รายละเอียด
โครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตกด้วย BCG โมเดลสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 115,359,800 รายละเอียด
โครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร (โครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร อาหารและการแพทย์)สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 154,132,700 รายละเอียด
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการให้บริการการท่องเที่ยวบนชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)สถาบันวิทยาลัยชุมชน 1,000,000 รายละเอียด
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตรและสินค้าชุมชนเพื่อการตลาดออนไลน์ ด้วยแนวทาง New normalสถาบันวิทยาลัยชุมชน 1,103,105 รายละเอียด
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเสริมศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ผู้ทำนาเกลือทะเล(เกษตรกรนาเกลือ) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ผู้ประกอบใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ “เกลือทะเลเพื่อการบริโภค”แบบ NEW NORMAL เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563สถาบันวิทยาลัยชุมชน 2,623,600 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น เพื่อเพิ่มทักษะและการประกอบอาชีพเสริมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5,000,000 รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมเพื่อชะลอการว่างงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 186,284,500 รายละเอียด
โครงการเพื่อการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางแพทย์ที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 21,950,000 รายละเอียด
โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหอผู้ป่วย และห้องผ่าตัด รองรับและบรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-19 และเป็นไปตามมาตรฐานด้านป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 31,900,000 รายละเอียด
โครงการมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาสำนักงานประกันสังคม 896,640,000 รายละเอียด
โครงการ ม33เรารักกันสำนักงานประกันสังคม 48,841,470,000 รายละเอียด
การฝึกอบรมราษฎร (ชาวเล) เกาะหลีเป๊ะ ม.7,8 ในการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพไลฟ์การ์ดเพื่อยกระดับความปลอดภัยเกาะหลีเป๊ะสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4,957,000 รายละเอียด
โครงการเชฟชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 5,000,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่าน มุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) : ยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว (Amazing Thai Host) เพื่อรองรับการท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ (New Normal)สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 7,105,000 รายละเอียด
โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 19,990,806,000 รายละเอียด
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 10,629,600,000 รายละเอียด
โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,412,399,851 รายละเอียด
โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนแก่ผู้ว่างงาน/ผู้มีรายได้น้อยสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 1,156,800 รายละเอียด
โครงการพัฒนาการตลาดสินค้ากลุ่มผู้ทำการผลิตที่บ้านหลังการแพร่ระบาดของโควิด 19สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 4,167,900 รายละเอียด
โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community Cultural Product of Thailand) (CCPOT) สู่สากลสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 176,579,530 รายละเอียด
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องฉายรังสี สำหรับแก้ปัญหาผลกระทบจาก COVID-19 ด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 761,500,000 รายละเอียด
โครงการตลาดวิถีอินทรีย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์สู่การสร้างสุขภาวะที่ดีให้ประชาชน โรงพยาบาลอุตรดิตถ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 123,120 รายละเอียด
โครงการจัดหายาและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยบริการสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1,927,808,880 รายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2,037,691,700 รายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 5,816,363,100 รายละเอียด
พัฒนาระบบสื่อสารสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับกระทรวง และระดับเขตสุขภาพ เป็น Smart EOC เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 89,909,200 รายละเอียด
การขยายผลจากเทคโนโลยีผลิตน้ำยาสกัด RNA เพื่อการตรวจโรค COVID-19สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 12,500,000 รายละเอียด
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 150,000,000,000 รายละเอียด
การติดตามประเมินผลโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1,000,000 รายละเอียด
โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (ด้านประเมินผล)สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2,000,000 รายละเอียด
โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 170,000,000,000 รายละเอียด
โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ)สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 3,492,666,000 รายละเอียด
โครงการคนละครึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 30,000,000,000 รายละเอียด
โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 20,922,777,000 รายละเอียด
โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 22,500,000,000 รายละเอียด
โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 93,000,000,000 รายละเอียด
โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 16,380,190,800 รายละเอียด
โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 20,635,492,500 รายละเอียด
โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 3,000,000,000 รายละเอียด
โครงการเราชนะสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 280,242,000,000 รายละเอียด
โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 28,000,000,000 รายละเอียด
โครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (1)สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2,999,695,000 รายละเอียด
โครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (3)สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 10,569,828,300 รายละเอียด
โครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (2)สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3,752,705,000 รายละเอียด
ปิด