โครงการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

ชื่อโครงการหน่วยงานรับผิดชอบวงเงินอนุมัติ (บาท)แผนประเมินความเสี่ยงรายละเอียด
โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการคลังกระทรวงการคลัง 170,000,000,000 รายละเอียด
แผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 150,000,000,000 รายละเอียด
โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลังกระทรวงการคลัง 3,492,666,000 รายละเอียด
โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 20,345,643,000 รายละเอียด
โครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน"การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 20,000,000,000 รายละเอียด
โครงการ "กำลังใจ"การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2,400,000,000 รายละเอียด
โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9,805,707,480 แผนประเมินความเสี่ยงรายละเอียด
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"กรมการพัฒนาชุมชน 4,787,916,400 แผนประเมินความเสี่ยงรายละเอียด
โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)กรมส่งเสริมการเกษตร 169,885,000 แผนประเมินความเสี่ยงรายละเอียด
โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone)กรมการท่องเที่ยว 15,000,000 แผนประเมินความเสี่ยงรายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 741,588,000 แผนประเมินความเสี่ยงรายละเอียด
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1,080,586,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)กรมการปกครอง 2,701,876,000 รายละเอียด
โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 246,699,000 รายละเอียด
โครงการมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาสำนักงานประกันสังคม 896,640,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพของการผลิตและการควบคุมคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุสำหรับ COVID-19 ของประเทศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 48,657,400 รายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอันตราย และโรคติดเชื้อ COVID-19กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2,939,400 รายละเอียด
โครงการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ในการป้องกันและการตรวจโรคติดเชื้อ COVID-19 เพื่อการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศไทยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 50,240,400 รายละเอียด
โครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมอาหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 154,132,700 รายละเอียด
โครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตกด้วย BCG โมเดลสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 115,359,800 รายละเอียด
โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนกรมป่าไม้ 863,363,000 รายละเอียด
โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตรกรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,803,346,920 รายละเอียด
Gastronomy Tourism : LANNA Gastronomy “คิดถึงเชียงใหม่”มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 48,600,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาการผลิตและใช้โปรตีนจากแมลงเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น 15,268,160 รายละเอียด
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดกรมส่งเสริมการเกษตร 13,904,500,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพมัลเบอรี่วัลเล่ย์กรมหม่อนไหม 3,000,000 รายละเอียด
โครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1,575,459,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชนกรมการจัดหางาน 19,462,001,700 รายละเอียด
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการให้บริการการท่องเที่ยวบนชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)สถาบันวิทยาลัยชุมชน 1,000,000 รายละเอียด
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตรและสินค้าชุมชนเพื่อการตลาดออนไลน์ ด้วยแนวทาง New normalสถาบันวิทยาลัยชุมชน 1,103,105 รายละเอียด
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกแบบยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสิงห์บุรี 7,666,600 รายละเอียด
โครงการวิถีชุมชนแม่ลาเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำแม่ลาจังหวัดสิงห์บุรี 2,044,200 รายละเอียด
ธนาคารสัตว์น้ำประจำหนองสาหร่ายจังหวัดสิงห์บุรี 1,028,000 รายละเอียด
ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกอุยร่วมกับปลานิลแบบครบวงจรจังหวัดสิงห์บุรี 523,200 รายละเอียด
โครงการจัดการอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อจังหวัดยโสธร 584,200 รายละเอียด
โครงการคนละครึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 30,000,000,000 รายละเอียด
โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 20,922,777,000 รายละเอียด
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องฉายรังสีสำหรับแก้ปัญหาผลกระทบจาก COVID-19สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 878,200,000 รายละเอียด
โครงการแปลงใหญ่กระบือชลบุรีครบวงจรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 5,000,000 รายละเอียด
โครงการสร้างอาชีพประมงแนวใหม่ด้วยนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 12,888,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเสริมศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ผู้ทำนาเกลือทะเล(เกษตรกรนาเกลือ) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ผู้ประกอบใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ “เกลือทะเลเพื่อการบริโภค”แบบ NEW NORMAL เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563สถาบันวิทยาลัยชุมชน 2,623,600 รายละเอียด
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอจังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูน 433,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรจังหวัดลำปางจังหวัดลำปาง 15,082,600 รายละเอียด
พัฒนาตลาดสินค้าออนไลน์ของเครือข่ายชมรมคนพิการจังหวัดลำปางจังหวัดลำปาง 422,000 รายละเอียด
โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ชุมชนบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง 600,000 รายละเอียด
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 10,629,600,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้จังหวัดแม่ฮ่องสอน 921,910 รายละเอียด
Mae Hong Son Arts and Craftsจังหวัดแม่ฮ่องสอน 4,760,000 รายละเอียด
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหลังโควิด Pai Post Covid Retreatจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5,000,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาผู้ประกอบอาหารไทย(Thai Chef) เพื่อรองรับการบริการการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ตามวิถีใหม่ New Normalจังหวัดแม่ฮ่องสอน 291,000 รายละเอียด
โครงการยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจรจังหวัดกาญจนบุรี 11,799,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียนและชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019กรมปศุสัตว์ 5,930,800 รายละเอียด
โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ไก่ดำแบบครบวงจรจังหวัดพิษณุโลกกรมปศุสัตว์ 734,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองสู่นวัติวิถีที่ยั่งยืนต้นแบบกรมปศุสัตว์ 1,000,000 รายละเอียด
โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเพิ่มรายได้เสริมในครัวเรือนกรมปศุสัตว์ 668,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ – เป็ดไข่ เสริมเศรษฐกิจครัวเรือนกรมปศุสัตว์ 11,078,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระกรมปศุสัตว์ 545,900 รายละเอียด
โครงการ “ไข่เลี้ยงคน คนเลี้ยงไก่ ห่างไกลโควิด”กรมปศุสัตว์ 1,112,000 รายละเอียด
โครงการขยายผลการดำเนินงานเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน 8,858,800 รายละเอียด
ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนตามฐานวิถีชีวิตใหม่ "New Normal"จังหวัดลำพูน 1,000,000 รายละเอียด
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้จังหวัดแม่ฮ่องสอน 6,169,100 รายละเอียด
พัฒนาผ้าทอละว้า บ้านตุน หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 531,785 รายละเอียด
โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการประกอบอาชีพและการมีงานทำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1,082,500 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยในโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาสู่อินทรีย์รองรับเมืองสุขภาวะจังหวัดแพร่ 13,951,500 รายละเอียด
โครงการยกระดับเศรษฐกิจน่านสู่นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ : พัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชน 620,000 รายละเอียด
ส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานของจังหวัดตากจังหวัดตาก 21,551,600 รายละเอียด
เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดตากจังหวัดตาก 22,765,400 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุมชน เพื่อสนับสนุนการผลิตสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยจังหวัดสุโขทัย 3,537,800 รายละเอียด
โครงการจ้างแรงงาน เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดอุตรดิตถ์ 894,240 รายละเอียด
ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาการตลาดเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ 593,200 รายละเอียด
โคเนื้อทุเรียนวากิวปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ 2,000,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครสวรรค์ 11,500,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรตามแนว “เกษตรอินทรีย์ วิถีอุทัย”จังหวัดอุทัยธานี 5,454,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จังหวัดอุทัยธานี 213,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนายกระดับการผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเกษตรกรปราดเปรื่อง (Young Smart Farmer & Smart Farmer)จังหวัดพิจิตร 3,150,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี 7,000,000 รายละเอียด
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี 1,184,000 รายละเอียด
โครงการอบรมนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมงจังหวัดอุดรธานี 1,485,200 รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดแพะเนื้อจังหวัดเลย 1,904,100 รายละเอียด
โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมงการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินจังหวัดเลย 900,000 รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพื่อจำหน่ายจังหวัดเลย 978,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมเพื่อประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่ไข่ให้เกษตรกรจังหวัดเลย 1,957,400 รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดกระบือให้เกษตรกรจังหวัดเลย 1,060,500 รายละเอียด
สร้างอาหารปลอดภัย เสริมอาชีพ ลดรายจ่ายกับเกษตรกรจังหวัดเลยจังหวัดเลย 2,621,500 รายละเอียด
พัฒนาหัตถอุตสาหกรรมฝ้ายจังหวัดเลย (Cotton Valley Creation)จังหวัดเลย 16,500,000 รายละเอียด
การฝึกอบรมการทำกระเป๋าไม้ไผ่กลุ่มพัฒนาอาชีพฝีมือ บ้านหินสอ หมู่ที่ 6 ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลยจังหวัดเลย 141,700 รายละเอียด
การฝึกอบรมการทำน้ำเต้าเงินน้ำเต้าทองบ้านไฮตาก หมู่ที่ 2 ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลยจังหวัดเลย 143,800 รายละเอียด
กิจกรรม สร้างตลาดออนไลน์ด้วยการจัดทำเว็บไซต์ และประมวลผลบน Platform Line OA ในความปกติใหม่ (New Normal) และเพื่อช่วยส่งเสริมการขายให้กับผู้ประกอบการในสถานการณ์ COVID-19จังหวัดเลย 500,000 รายละเอียด
โครงการเชพชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) แบบยั่งยืนจังหวัดเลย 2,000,000 รายละเอียด
พัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มสมรรถนะแรงงานจังหวัดเลย 4,485,000 รายละเอียด
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญจังหวัดหนองคาย 42,902,295 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์จังหวัดหนองคาย 16,589,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคมจังหวัดหนองคาย 1,070,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้เพิ่มศักยภาพชุมชนเข้มแข็งเพื่อความยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร 10,000,000 รายละเอียด
โครงการยกระดับมาตรฐานผ้าย้อมครามจังหวัดสกลนคร 10,000,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาเมืองสกลนครให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นอีสานแบบใหม่ ( E – San Gastronomy)จังหวัดสกลนคร 28,500,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มศักยภาพการผลิตเครือข่ายพื้นที่ขยายผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร 6,520,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้เพิ่มศักยภาพชุมชนเข้มแข็งเพื่อความยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร 14,400,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ตามวิถี New Normalจังหวัดนครพนม 38,234,000 รายละเอียด
เสริมพลังผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจังหวัดนครพนม 3,000,000 รายละเอียด
การผลิตอาหารโคเนื้อ TMR สำหรับโคขุนและโคขุนคุณภาพจังหวัดมุกดาหาร 1,847,000 รายละเอียด
ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์สู้ภัยโควิคจังหวัดมุกดาหาร 3,468,400 รายละเอียด
ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกจังหวัดมุกดาหาร 1,028,100 รายละเอียด
เหลียวหลัง แลหน้า ร่วมพัฒนากลุ่มคนเปราะบางจังหวัดมุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร 3,073,900 รายละเอียด
โครงการสร้างอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับผู้ได้รับผลกระทบทางเศษฐกิจอันเนื่องมากจากการระบาดของโรคโคโรนา - 19จังหวัดมหาสารคาม 3,967,000 รายละเอียด
แปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 554,700 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมอาชีพ มั่นคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ชุมชนครอบครัวคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด 1,358,000 รายละเอียด
โครงการ "สืบสานตำนานศิลป์ ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด"จังหวัดร้อยเอ็ด 20,210,000 รายละเอียด
โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ) ห้วยอัคคะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดร้อยเอ็ด 2,000,000 รายละเอียด
โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ) ห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดร้อยเอ็ด 1,000,000 รายละเอียด
โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ) ห้วยทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดร้อยเอ็ด 2,000,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรสร้างแหล่งอาหารเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 2,250,000 รายละเอียด
โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสร้างอาชีพ (Agro-tourism for building sustainable career)จังหวัดนครราชสีมา 1,051,449 รายละเอียด
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP/ผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมช่องทางการตลาดทางระบบ offline/onlineจังหวัดบุรีรัมย์ 9,660,000 รายละเอียด
ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวและการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรในรูปแบบเกษตรอัจฉริยะแบบครบวงจร (Smart Rice Farm)จังหวัดสุรินทร์ 8,500,000 รายละเอียด
โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและเสริมสร้างรายได้ในชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี 4,379,500 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมเเละพัฒนาทักษะฝีมือเเรงงานจังหวัดอุบลราชธานี 4,291,600 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานโดยจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในไร่นาจังหวัดยโสธร 19,407,350 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดยโสธร 2,151,605 รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรจังหวัดยโสธร 3,980,850 รายละเอียด
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารจัดการคุณภาพทุเรียนศรีสะเกษให้ยั่งยืนจังหวัดศรีสะเกษ 2,710,000 รายละเอียด
หมู่บ้านต้นแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพจังหวัดศรีสะเกษ 1,000,000 รายละเอียด
พัฒนาศักยภาพชุมชนผลิตกาแฟโรบัสตาครบวงจรจังหวัดศรีสะเกษ 3,000,000 รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดอำนาจเจริญ 10,015,640 รายละเอียด
ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4,928,000 รายละเอียด
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 357,000 รายละเอียด
การเพิ่มศักยภาพกำลังคนเพื่อยกระดับการผลิต การค้า ภาคอุตสาหกรรมและบริการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2,532,000 รายละเอียด
พัฒนาศักยภาพและเพิ่มมูลค่าการผลิตเมล่อนจังหวัดชัยนาท 189,960 รายละเอียด
เพาะเห็ดจากวัตถุดิบเดิม และวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเพื่อการลดต้นทุนการผลิตก้อนเห็ดจังหวัดชัยนาท 200,000 รายละเอียด
เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีจังหวัดชัยนาท 162,400 รายละเอียด
เพิ่มประสิทธิภาพธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำในชุมชนจังหวัดชัยนาท 2,839,600 รายละเอียด
ยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัยจังหวัดนครปฐม 18,565,840 รายละเอียด
ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชัณโรงและแปรรูปผลิตภัณฑ์ชัณโรงเพื่อสุขภาพกรมการพัฒนาชุมชน 640,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรนนท์สู่เกษตรสมัยใหม่จังหวัดนนทบุรี 2,360,000 รายละเอียด
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวปลอดภัยแบบครบวงจร และการลดต้นทุนการผลิตข้าวจังหวัดนนทบุรี 1,265,175 รายละเอียด
โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สวนทุเรียนนนทบุรีอย่างยั่งยืนจังหวัดนนทบุรี 370,700 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี 1,033,760 รายละเอียด
ยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัยจังหวัดปทุมธานี 6,691,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนายกระดับการผลิตผ้าใยกล้วยจังหวัดปทุมธานี 895,100 รายละเอียด
โครงการขยายโอกาสในการสร้างอาชีพใหม่ให้กับแรงงานนอกระบบจังหวัดสมุทรปราการ 485,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2,600,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงปูม้าเชิงพาณิชย์เพื่อเสริมสร้างธุรกิจประมงชุมชนและประมงชายฝั่งเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี 5,971,950 รายละเอียด
ยกระดับการผลิตผักปลอดภัยและได้มาตรฐานจังหวัดเพชรบุรี 1,300,000 รายละเอียด
โครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,018,300 รายละเอียด
ส่งเสริมการปลูกผักต้นอ่อนปลอดสารพิษ พร้อมการแปรรูปและการตลาดแบบครบวงจร เพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสาคร 5,860,000 รายละเอียด
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคเกษตรกรรมด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตราด 2,878,800 รายละเอียด
พัฒนาเกษตรกรต้นแบบเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3,071,000 รายละเอียด
ฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดรายย่อยและพัฒนาการแปรรูปกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายอย่างยั่งยืนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 5,887,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 5,000,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตการแปรรูปและการตลาดของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร รองรับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช (โครงการย่อย 1 พัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดไม้ผล เพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้ รองรับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด–19 จังหวัดนครศรีธรรมราช)จังหวัดนครศรีธรรมราช 18,050,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารสานพลังครอบครัวยั่งยืนจังหวัดพัทลุง 1,457,500 รายละเอียด
ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรผสมผสานโดยจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดภูเก็ต 2,177,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรทางเลือกแก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพาราจังหวัดกระบี่ 16,700,000 รายละเอียด
เมนูอาหารพื้นบ้านจากชุมชนสู่ภัตตาคาร “ของหรอยเมืองกระบี่”จังหวัดกระบี่ 2,150,000 รายละเอียด
พัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยวและบริการกลุ่มธุรกิจโรงแรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ (New Normal)จังหวัดกระบี่ 20,970,000 รายละเอียด
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรจังหวัดตรัง 6,471,395 รายละเอียด
โรงเรียนต้นแบบเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตรัง 2,600,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวไร่พันธุ์ดอกข่า 50 สินค้า GI จังหวัดพังงา สร้างคลังอาหารภายในชุมชนจังหวัดพังงา 2,232,700 รายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพเพิ่มมูลค่า และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไม้ผลอัตลักษณ์ท้องถิ่น (ทุเรียนสาลิกา, มังคุดทิพย์พังงา) อำเภอกะปง จังหวัดพังงาจังหวัดพังงา 1,680,000 รายละเอียด
โครงการหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพจังหวัดพังงา 2,455,200 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนจังหวัดพังงา 2,745,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการแปรรูปอาหารทะเลและสินค้าเกษตรจังหวัดพังงาจังหวัดพังงา 14,400,000 รายละเอียด
โครงการแปรรูปกล้วยแปรรูปจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนจังหวัดพังงา 1,000,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงาจังหวัดพังงา 1,680,100 รายละเอียด
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ และแหล่งทำการประมงซั้ง ปะการังเทียมพื้นบ้านจังหวัดระนอง 1,244,000 รายละเอียด
พัฒนาและยกระดับสถาบันเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน จังหวัดระนองจังหวัดระนอง 1,630,400 รายละเอียด
โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อปลูกพืชแบบผสมผสานจังหวัดยะลา 14,000,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้นเพิ่มรายได้เร่งด่วนให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019จังหวัดยะลา 920,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19จังหวัดยะลา 5,859,000 รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัยจังหวัดนราธิวาส 12,944,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จังหวัดนราธิวาส 2,496,500 รายละเอียด
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารจังหวัดนราธิวาส 26,354,500 รายละเอียด
โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการผลิตด้านการเกษตร จังหวัดปัตตานีจังหวัดปัตตานี 56,264,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยโควิด-19จังหวัดปัตตานี 2,080,000 รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019จังหวัดปัตตานี 5,163,850 รายละเอียด
พัฒนาอัตลักษณ์น่าน มุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) : ยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว (Amazing Thai Host) เพื่อรองรับการท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ (New Normal) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 7,105,000 รายละเอียด
เชฟชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 5,000,000 รายละเอียด
การฝึกอบรมราษฎร (ชาวเล) เกาะหลีเป๊ะ ม.7,8 ในการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพไลฟ์การ์ดเพื่อยกระดับความปลอดภัยเกาะหลีเป๊ะสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4,957,000 รายละเอียด
พัฒนาและยกระดับเกษตรกรสู่เกษตรกรยุคใหม่และฟาร์มเกษตรยุคใหม่เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน 4,388,000 รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมมาตรการช่วยเหลือจากผลกระทบโรคระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 237,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่ามะพร้าวตลอดหวงโซ่อุปทาน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยองกรมส่งเสริมการเกษตร 309,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรกรมส่งเสริมการเกษตร 363,670 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal)กรมการจัดหางาน 521,850 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยเชิงการค้าในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่กรมส่งเสริมการเกษตร 844,450 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการผลิตกาแฟกรมส่งเสริมการเกษตร 958,415 รายละเอียด
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ คน ชุมชน และสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) : พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับสถานการณ์ COVID ๑๙กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1,326,000 รายละเอียด
โครงการยกระดับการเลี้ยงนกกระทาจังหวัดอ่างทอง 1,655,360 รายละเอียด
โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1,703,600 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตผักปลอดภัยกรมส่งเสริมการเกษตร 2,934,500 รายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตแพะแบบครบวงจรจังหวัดอ่างทอง 2,992,530 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมฟื้นฟูการผลิตน้ำตาลมะพร้าวแท้ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวกรมส่งเสริมการเกษตร 3,538,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร 3,848,400 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามจังหวัดสุพรรณบุรีแบบครบวงจรจังหวัดสุพรรณบุรี 4,025,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวอย่างปลอดภัยและส่งเสริมการใช้สารจากธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืชกรมส่งเสริมการเกษตร 4,099,200 รายละเอียด
โครงการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 5,090,000 รายละเอียด
โครงการเสริมศักยภาพกิจกรรมเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ต่อยอดธุรกิจการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร 5,425,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้องและเกษตรผสมผสานกรมพัฒนาที่ดิน 6,476,000 รายละเอียด
โครงการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพจังหวัดสุพรรณบุรี 6,950,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดสุพรรณบุรี 8,400,000 รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมเพื่อชะลอการว่างงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 186,284,500 รายละเอียด
โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มหาวิทยาลัย มหิดล 1,200,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการเกษตรตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรังจังหวัดตรัง 3,750,000 รายละเอียด
โครงการทอผ้าภูมิปัญญาปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรี 620,300 รายละเอียด
โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวคุณภาพจังหวัดกระบี่จังหวัดกระบี่ 1,300,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 500,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัด สุโขทัยจังหวัดสุโขทัย 4,900,000
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มสัมมาชีพชุมชน ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 4,000,000
โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารเพื่อเพิ่มรายได้ให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชนจังหวัดมุกดาหาร 2,600,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ OTOP และการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ของสภาเด็กและเยาวชนกาฬสินธุ์ (Start Up Aged and Teens Kalasin)จังหวัดกาฬสินธุ์ 5,000,000
โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 457,600
โครงการพัฒนาการผลิต การแปรรูปสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน และส่งเสริมการใช้สมุนไพร จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2564 จังหวัดกาฬสินธุ์ 1,740,320
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดกาฬสินธุ์ 2,955,000 รายละเอียด
โครงการกินก็ได้ขายก็ดีเลี้ยงปลาดุกยุค โควิด - 19 จังหวัดกาฬสินธุ์ 128,800
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดกาฬสินธุ์ 200,000
โครงการส่งเสริมการทอผ้าซาโอริจังหวัดกาฬสินธุ์ 242,300
โครงการสร้างอาชีพรายได้และพัฒนามาตรฐานบริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2564 จังหวัดกาฬสินธุ์ 1,000,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2564 จังหวัดกาฬสินธุ์ 4,464,000
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการทางสายตาจังหวัดกาฬสินธุ์ 4,464,000 รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ เพื่อฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด - 19 ให้มีรายได้ที่มั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี จังหวัดมหาสารคาม 1,200,000
โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตจังหวัดมหาสารคาม 854,600
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟโรบัสต้า พืชอัตลักษณ์ประจำถิ่นอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลา 2,438,500
โครงการพัฒนาอาชีพเสริมสร้างรายได้เกษตรกร องค์กรเกษตรกรอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลา 1,432,319
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อการพึ่งพาตนเองในพื้นที่จัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินท้องที่ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลา 885,200
โครงการโอทอปไทย สู้ภัยโควิด-19 ทั่วประเทศ 95,000,000
โครงการพลิกวิกฤต COVID-19 สู่การสร้างเศรษฐกิจจาก OTOP สมุนไพรในชุมชนอย่างยั่งยืน ทั่วประเทศ 8,321,100
โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ด้วยการนวดไทยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วประเทศ 9,198,100
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานโดยจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในไร่นาจังหวัดนครสวรรค์ 3,091,100
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป “แพะเมืองสิงห์”จังหวัดสิงห์บุรี 2,340,520 รายละเอียด

Authors