โครงการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

ชื่อโครงการหน่วยงานรับผิดชอบวงเงินอนุมัติ (บาท)แผนประเมินความเสี่ยงรายละเอียด
โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการคลังกระทรวงการคลัง 170,000,000,000
แผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 150,000,000,000 รายละเอียด
โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลังกระทรวงการคลัง 3,492,666,000 รายละเอียด
โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 20,345,643,000 รายละเอียด
โครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน"การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 20,000,000,000 รายละเอียด
โครงการ "กำลังใจ"การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2,400,000,000 รายละเอียดรายละเอียด
โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9,805,707,000 รายละเอียดรายละเอียด
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"กรมการพัฒนาชุมชน 4,787,916,400 รายละเอียดรายละเอียด
โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)กรมส่งเสริมการเกษตร 169,885,000 รายละเอียดรายละเอียด
โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone)กรมการท่องเที่ยว 15,000,000 รายละเอียดรายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 741,588,000 รายละเอียดรายละเอียด
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1,080,586,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)กรมการปกครอง 2,701,876,000 รายละเอียด
โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 246,699,000 รายละเอียด
โครงการมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาสำนักงานประกันสังคม 896,640,000 รายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพของการผลิตและการควบคุมคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุสำหรับ COVID-19 ของประเทศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 48,657,400 รายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอันตราย และโรคติดเชื้อ COVID-19กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2,939,400 รายละเอียด
โครงการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ในการป้องกันและการตรวจโรคติดเชื้อ COVID-19 เพื่อการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศไทยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 50,240,400 รายละเอียด
โครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมอาหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 154,132,700 รายละเอียด
โครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตกด้วย BCG โมเดลสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 115,359,800 รายละเอียด
โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนกรมป่าไม้ 863,363,000 รายละเอียด

Authors