โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จำแนกรายพื้นที่

สัดส่วนวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ จำแนกรายภาค

Authors