โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จำแนกรายแผนงาน

สัดส่วนวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ จำแนกตามแผนงาน

เปรียบเทียบจำนวนโครงการกับวงเงินรวม

0
จำนวนโครงการ
0 ล้านบาท

วงเงินที่อนุมัติ

0
จำนวนโครงการ
0 ล้านบาท

วงเงินที่อนุมัติ

0
จำนวนโครงการ
0 ล้านบาท

วงเงินที่อนุมัติ

0
จำนวนโครงการ
0 ล้านบาท

วงเงินที่อนุมัติ

ปิด