ข้อมูลผู้บันทึก

วิเคราะห์ความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้อง

เลือกปัจจัย (F) ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (FVCT) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้อง (อย่างน้อย 1 ปัจจัย (F))