เอกสารที่เกี่ยวข้องในขั้นตอน
การเสนอโครงการภายใต้พระราชกำหนด

เอกสารประกอบการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น

  • แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น ( .pdf / .docx)
  • ตัวอย่าง แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น ( .pdf / .docx)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

  • รูปแบบข้อเสนอโครงการ กลุ่ม 1 ( .pdf / .docx)
  • รูปแบบข้อเสนอโครงการ กลุ่ม 1 โครงการย่อย  ( .pdf / .docx)
  • รูปแบบข้อเสนอโครงการ กลุ่ม 2  ( .pdf / .docx)
  • รูปแบบข้อเสนอโครงการ กลุ่ม3  ( .pdf / .docx)
  • รูปแบบข้อเสนอโครงการ กลุ่มที่ 3 โครงการย่อย  ( .pdf / .docx)

แนวทางในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

Authors