เอกสารที่เกี่ยวข้องในขั้นตอน
การเสนอโครงการภายใต้พระราชกำหนด

เอกสารประกอบการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

คู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ 

แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนฯ 

วิธีปฏิบัติในการเบิกเงินจากคลังของจังหวัดตามโครงการเงินกู้ฯ 

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 

แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น

  • แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น ( .pdf / .docx)
  • ตัวอย่าง แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น ( .pdf / .docx)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

  • รูปแบบข้อเสนอโครงการ กลุ่ม 1 ( .pdf / .docx)
  • รูปแบบข้อเสนอโครงการ กลุ่ม 1 โครงการย่อย  ( .pdf / .docx)
  • รูปแบบข้อเสนอโครงการ กลุ่ม 2  ( .pdf / .docx)
  • รูปแบบข้อเสนอโครงการ กลุ่ม3  ( .pdf / .docx)
  • รูปแบบข้อเสนอโครงการ กลุ่มที่ 3 โครงการย่อย  ( .pdf / .docx)

แนวทางในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต