เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตาม
"พ.ร.ก. กู้เงินฯ 1 ล้านล้านบาท
และ พ.ร.ก. กู้เงินฯ 5 แสนล้านบาท”

พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

 • รูปแบบข้อเสนอโครงการ กลุ่ม 1 ( .pdf / .docx)
 • รูปแบบข้อเสนอโครงการ กลุ่ม 2  ( .pdf / .docx)
 • รูปแบบข้อเสนอโครงการ กลุ่ม3  ( .pdf / .docx)
 • รูปแบบข้อเสนอโครงการ กลุ่มที่ 3 โครงการย่อย  ( .pdf / .docx)

แนวทางในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ.๒๕๖๓

คู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ 

แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนฯ 

วิธีปฏิบัติในการเบิกเงินจากคลังของจังหวัดตามโครงการเงินกู้ฯ 

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 

แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น

 • แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น ( .pdf / .docx)
 • ตัวอย่าง แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น ( .pdf / .docx)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

 • รูปแบบข้อเสนอโครงการ กลุ่ม 1 ( .pdf / .docx)
 • รูปแบบข้อเสนอโครงการ กลุ่ม 1 โครงการย่อย  ( .pdf / .docx)
 • รูปแบบข้อเสนอโครงการ กลุ่ม 2  ( .pdf / .docx)
 • รูปแบบข้อเสนอโครงการ กลุ่ม3  ( .pdf / .docx)
 • รูปแบบข้อเสนอโครงการ กลุ่มที่ 3 โครงการย่อย  ( .pdf / .docx)

แนวทางในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ปิด